دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1369، صفحه 36-73