دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 122، مهر و آبان 1398، صفحه 1-144 
بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

صفحه 16-32

10.22093/wwj.2018.126649.2663

حسین مرزبان؛ احمد صدرایی جواهری؛ منصور زیبایی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلا کریمی


بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق

صفحه 51-66

10.22093/wwj.2018.137901.2707

کامران یوسفی؛ مجید حیدری؛ حسین بانژاد؛ مهناز کریمی