بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر به‌علت برداشت و مصرف بی‌رویه و عدم توازن میان مصرف و منابع آب، کشور ایران به سمت کمبود شدید منابع آب تجدیدپذیر رفته است. لذا در این شرایط تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب از اولویت اصلی سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. برای این منظور با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، وضعیت مصرف منابع آب در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وجود و معلوم بودن وضعیت پایدار، به‌صورت پارامتریک عددی و با توجه به مقادیر برآورد شده برای پارامترهای اقتصادی ایران، بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، سرانه مصرف آب 1000 مترمکعب در سال است؛ در حالی که میزان منابع آب تجدیدپذیر سرانه در وضعیت پایدار باید 1850 مترمکعب باشد، در حال حاضر سرانه منابع تجدیدپذیر برابر 1300 مترمکعب است. به‌عبارت دیگر با سرانه مصرف خانگی فعلی، سرانه منابع آب کمتر از حالت بهینه است. انتظار می‌رود با اصلاح مصرف و ارائه راهکارهای سیاستی، در یک افق بلندمدت بتوان به تعادل پایدار دست یافت. همچنین بر اساس شبیه‌سازی صورت گرفته، از میان سیاست‌های مختلف، ایجاد محدودیت 8 ساله بر محصولات کشاورزی با مصرف زیاد آب، مهم‌ترین سیاست برای رسیدن به این تعادل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Status of Resources and Water Consumption in Iran and Improving the Situation

نویسندگان [English]

  • Hossein Marzban 1
  • Ahmad Sadraei Javaheri 1
  • Mansour Zibaei 2
  • Seyed Mohammad Jafar Nazemosadat 3
  • Leila Karimi 4
1 Assoc. Prof., Dept. of Economics , College of Economic, Managment and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Prof., Dept. of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Prof., Dept. of Water Engineering, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 PhD Student of Economics, College of Economic, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In recent years, due to excessive consumption and unbalance between water consumption and water resources, Iran has led to a severe shortage of renewable water sources. Therefore, in this situation, analyzing the status and presenting appropriate strategies is the main priority for policymakers. For this purpose, by designing a dynamic stochastic general equilibrium model, status of consumption of water resources has been studied in the household, agriculture and industry sectors. The existence and definite status of the stable situation, both parametric and numerically, has been investigated according to estimated values for Iran's economic parameters. According to the results of the research, it should be noted that at present, per capita water consumption is 1000 cubic meters per year. In other words, with current domestic consumption per capita, water per capita is less than that on the optimal Path. It is expected to achieve sustainable equilibrium in a long-term horizons by reforming consumption and providing policy solutions. Also, based on the simulation, from different policies, Establishing a 8-year limit on agricultural products with high water consumption is the most important policy for achieving the above equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Resources
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Pattern
  • Water Crisis
  • Stable Balance
Diekert, F. K. 2010. Lecture note on renewable resources, ECON4925 Resource Economics, University of Oslo, Norway.
Farajzadeh, M., Hoseiny, A. B. & Amiri, R. 2007. Water crisis analysis using GIS; case study: Neyshabour plain, Iran. Asian Journal of Plant Science, 6, 884-891.
Groth, C. 2014. Lecture notes in economic growth,
Habibi Davijani, M., Banihabib, M. E. & Hashemi, S. R. 2013. Optimization model for water resources allocation in agricultural, industry and services sectors using GAPSO algorithm. Water and Soil Journal (Agricultural Sciences and Technology), 27, 680-691. (In Persian).
Hosseinzad, J., Javadi, A., Hayati, B., Pishbahar, E. & Dashti, G. 2011. Application of optimal control model for water recovery from underground resources (case study: Ajabshir plain). Water and Agricultural Development (Agricultural Science and Technology), 25, 212-218. (In Persian).
Li, C. Z. & Swain, R. B. 2016. Growth, water resilience, and sustainability: a DSGE model applied to south africa. Water Economics and Policy, 2, 1650022. doi: 10.1142/S2382624x16500223.
Liu, J., Yang, H., Gosling, S. N., Kummu, M., Flörke, M., Pfister, S. et al. 2017. Water scarcity assessments in the past, present, and future. Earth's Future, 5, 545-559.
Mohammadjani, E. & Yazdanian, N. 2014. Analysis of the state of the water crisis in the country and its management requirements. Quarterly Trend, 21, 117-144. (In Persian).
Perman, R., Ma, Y., Mcgilvray, J. & Common, M. 2003. Natural resource and environmental economics, Pearson Education Ltd., Edinburgh Gate, Harlow.
Wang, Y. D. 2009. Integrated policy and planning for water and energy. Journal of Contemporary Water Research and Education, 142, 46-51.