دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 121، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-130 
تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان

صفحه 87-98

10.22093/wwj.2018.115549.2610

مهرناز آقارضی آشتیانی؛ سیده هدی رحمتی؛ یوسف خلج امیرحسینی؛ فرشید فریدنی؛ ورنر بالدرر


نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی

صفحه 99-113

10.22093/wwj.2018.126677.2661

فرزانه مرادی؛ سید حسین هاشمی؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی