ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 محقق پسادکترای گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌ زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پژوهشی رزین و افزودنی‌ها، مؤسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

چکیده

انحلال زیاد یون نیترات در آب باعث عدم کارایی بسیاری از روش‌های تصفیه موجود برای حذف این یون از محیط‌های آبی شده است. به‌دلیل نیاز به استفاده از روش‌های تصفیه به‌صورت درجا به‌ویژه در مورد آب‌های زیرزمینی، جایگزینی روش‌های ناکارآمد قدیمی با ترکیبات جدید امری ضروری است. در این پژوهش کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید در حذف نیترات از محیط‌های آبی در مقیاس آزمایشگاهی و به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور عامل‌دار نمودن نانوکامپوزیت دندریمر-گرافن اکساید از اسید کلریدریک 20 درصد و برای فعال‌سازی آن از آون و سپس کوره استفاده شد. آزمایش‌ها به‌صورت ناپیوسته بر روی نمونه‌های سنتتیک و با تغییر فاکتورهای مؤثر در واکنش مانند غلظت نیترات، pH، زمان ماند و غلظت نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید صورت گرفت. غلظت باقیمانده نیترات محلول به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد و کارایی حذف با استفاده از آزمون آماری ONE WAY ANOVA و نرم‌افزار SPSS-16 مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین راندمان حذف نیترات در غلظت 025/0 میلی‌گرم در لیتر نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید با pH برابر 5/7 و زمان ماند 15 دقیقه و به میزان 90 درصد برای نمونه با غلظت نیترات 45 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که راندمان حذف نیترات توسط نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید با غلظت نانوکامپوزیت و زمان تماس، pH و غلظت اولیه نیترات رابطه دارد. با توجه به عامل‌دار نمودن نانوکامپوزیت دندریمر-گرافن اکساید توسط اسید کلریدریک، انجام تبادل یون، میان یون نیترات و یون کلر عامل اصلی حذف نیترات از محیط واکنش است. با توجه به توانایی مطلوب نانوکامپوزیت تولیدی، می‌توان این روش را به‌عنوان روشی مناسب به‌منظور تصفیه آبها یا پساب‌های حاوی یون نیترات به‌صورت درجا مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation of Nitrate Removal from Synthetic Solutions by Dendrimer- Graphene Oxide Nano-Composite Activated with HCl

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Alighardashi 1
  • Zahra Kashitarash Esfahani 2
  • Farhood Najafi 3
1 Assist. Prof., Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran
2 Post-doctoral Researcher, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

High soluability of nitrate ions in water cause the dysfunction of many existing treatment methods in the removal of this very dangerous ion from aqueous media. On the other hand,  due to the need for in situ treatment methods, in particular for groundwater, the replacement of old inefficient methods with new compounds is required. In this study, for the first time, the efficiency of activated dendrimer- graphene oxide for nitrate removal from an aquatic solution was investigated. Experiments were performed in a batch reactor and the main factors of pH, reaction time, and concentration of PAMAM-GO were investigated. The highest removal efficiency was obtained as 90% at 0.025mg/L activated dendrimer- graphene oxide, pH of 7.5 and 15 min reaction time. The results showed that nitrate removal by activated dendrimer-graphene oxide is correlated with nanocomposite concentration, contact time, pH and initial concentration of nitrate. It seems that ion exchange between nitrate and chloride is the main mechanism of nitrate removal by activated dendrimer-graphene oxide according to functionalization of activated dendrimer-graphene oxide using hydrochloric acid. This method can be used as a suitable method for in situ removal of nitrate from water and wastewater due to the desirable ability of the nanocomposite and its optimal compatibility with the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Removal
  • Graphene Oxide
  • PAMAM Dendrimer
  • Nano Composite
Ahn, S. C., Oh, S.-Y. & Cha, D. K. 2008. Enhanced reduction of nitrate by zero-valent iron at elevated temperatures. Journal of Hazardous Materials, 156, 17-22.
Alighardashi, A., Kashitarash-, Z. & Afkhami, A. 2017. Activation of graphene oxide with hydrochloric acid for nitrate removal from aqueous solutions. Journal of Water and Wastewater, 28(5), 22-38. ( In persian ).
Archna, K, S., Sharma & Sobti, R. C. 2012. Nitrate removal from groundwater: A review E. Journal of Chemistry, 9, 1667-1675.
Azadbakht, P., & Pourzamani, H.R., Jafari Petroudi, S.R. & Bina, B. 2016. Removal of nitrate from aqueous solution using nanocrystalline cellulose.International Journal of Environmental Health, 5(17),
doi:10.4103/2277-9183.190643.
Bina, B., Amin, M. M., Rashidi, A. & Pourzamani, H. 2014. Water and wastewater treatment from Btex by carbon nanotubes and Nano-Fe. Water Resources, 41, 719-727.
Bryan, N. & Loscalzo, J. 2011. Nitrite and nitrate in human health and disease, Springer, Humana Press, New York.
Eroglu, E., Haniff Wahid, M., Chen, X., Smith, S. M. & Raston, C. L. 2013a. Removal of nitrate from liquid effluents with bio-nano hybrid materials. Geophysical Research, 15, 7-12.
Eroglu, E., Zang, W., Eggers, P. K., Chen, X., Boulos, R. A., Wahid, M. H., et al. 2013b. Nitrate uptake by p-phosphonic acid calix arene stabilized graphene. Chemical Communications, 49, 8172-8174.
Esfand, R. & Tomalia, D. A. 2001. "Laboratory synthesis of poly amidoamine( PAMAM) Dendrimers." In: J, J. M., Fre´Chet & Tomalia, D. A. (Eds.) Dendrimers and other dendritic polymers, University of Michigan, Center for Biologic Nanotechnology, USA John Wiley & Sons Ltd., Ann Arbor, MI.
Eslami, A., Yazdabakhsh, A. R., Daraee, H. & Karimi, F. S. 2015. Removal of 4-Chlorophenol from aqueous solutions using graphene oxide nanoporous adsorbent. Journal of Water and Wastewater, 26 (1), 19-26. (In Persian)
Fallahi, F., Ayati, B. & Ganjidoust, H. 2012. Lab scale study of nitrate removal by phytoremediation. Journal of Water and Wastewater, 23 (1), 57-65. (In Persian)
Federation, W. E. & Association, A. P. H. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater, American Public Health Association (APHA), Washington, DC, USA.
Gao, Y., Li, Y., Zhang, L., Huang, H., Hua, J., Shah, S. M. & SU, X. 2012. Adsorption and removal of tetracycline antibiotics from aqueous solution by graphene oxide. Journal of Colloid and Interface Science, 368, 540-546.
Geim, A. K. 2009. Graphene: Status and prospects. Science, 324, 1530-1534.
Gupta, S. S., Sreeprasad, T. S., Maliyekkal, S. M., Das, S. K. & Pradeep, T. 2012. Graphene from sugar and its application in water purification. ACS Applied Materials & Interfaces, 4, 4156-4163.
Hamesadeghi, U., Najafi, F., Daraei, H., Ghahremani, E., Rahmani, R., Gharibi, F. & Maleki, A. 2014. Removal of acid black 1 dye by carbon nanotube-dendrimer composite: Operation parameters, isotherms and kinetic. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 19, 141-152. (In Persian)
Hayati, B., Mahmoodi, N. & Maleki, A. 2013. Dendrimer-titania nanocomposite: Synthesis and dye-removal capacity. Research on Chemical Intermediates, 41 (6), 3743-3757.
Houg Huang, Z., Zhang, X., Lv, W., Wang, M., Yang, Q.-H. & Kang, F. 2011. Adsorption of lead (II) ions from aqueous solution on low_temperature exfoliated grapheme nanosheets. Langmuir, 27, 7558-7562.
Hu, X.-J., Liu, Y.-G., Wang, H., Chen, A.-W., Zeng, G.-M., Liu, S.-M., et al. 2013. Removal of Cu(II) ions from aqueous solution using sulfonated magnetic graphene oxide composite. Separation and Purification Technology, 108, 189-195.
Ilaiyaraja, P., Singha Deb, A. K., Ponraju, D. & Venkatraman, B. 2014. Removal of cobalt from aqueous solution using xanthate functionalized dendrimer. Desalination and Water Treatment, 52 (1-3), 438-445.
Jinamoni, S. & Goswami Archana, S. 2011. Study of the removal of toxic anions from contaminanted water utilizing natural kaolinite clay of Assam. International Journal of Research in Chemistry and Environment, 2, 92-96.
Liu, W. 2005. Catalyst technology development from macro-micro-down to nano-scale. China Particuology, 3, 383-394.
Mahamudur, I. 2008. Development of adsorption media for removal of lead and nitrate from water. PhD Thesis, Department of Chemistry National Institute of Technology, Rourkela, India.
Malinga, S. P., Arotiba, O. A., Krause, R. W. M., Mapolie, S. F., Diallo, M. S. & Mamba, B. B. 2013. Cyclodextrin-dendrimer functionalized polysulfone membrane for the removal of humic acid in water. Journal of Applied Polymer Science, 130, 4428-4439.
Monaco, O. N., Tomas, S. C., Kirrane, M. K. & Balija, A. M. 2013. Bis(benzylamine) monomers: One-pot preparation and application in dendrimer scaffolds for removing pyrene from aqueous environments. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 9, 2320-2327.
Motamedi, E., Atouei, M. T. & Kassaee, M. Z. 2014. Comparison of nitrate removal from water via graphene oxide coated Fe, Ni and Co nanoparticles. Materials Research Bulletin, 54, 34-40.
Polshettiwar, V. & Varma, R. S. 2010. Green chemistry by nano-catalysis. Green Chemistry, 12, 743-754.
Rao, C. N., Sood, R., Subrahmanyam, A. K. & Govindaraj, A. 2009. Graphene: The new two-dimensional nanomaterial. Angewandte Chemie, International Edition, 48, 7752-7777.
Sadeghi-kiakhani, M., Arami, M. & Gharanjig, K. 2013. Dye removal from colored-textile wastewater using chitosan-PPI dendrimer hybrid a biopolymer: Optimization, kinetic, and isotherm studies. Journal of Applied Polymer Science, 127, 2607-2619.
Showers, W. J., Genna, B., Mcdade, T., Bolich, R. & Fountain, J. C. 2008. Nitrate contamination in groundwater on an urbanized dairy farm. Environmental Science and Technology, 42, 4683-4688.
Teimouri, A., Nasab, S. G., Vahdatpoor, N., Habibollahi, S., Salavati, H. & Chermahini, A. N. 2016. Chitosan /Zeolite Y/Nano ZrO2 nanocomposite as an adsorbent for the removal of nitrate from the aqueous solution. International Journal of Biological Macromolecules, 93, 254-266.
Wu, Y., Wang, Y., Wang, J., Xu, S., Yu, L., Philippe, C. & Wintgens, T. 2016. Nitrate removal from water by new polymeric adsorbent modified with amino and quaternary ammonium groups: Batch and column adsorption study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 66, 191-199.
Yang, S.-T., Chen, S., Chang, Y., Cao, A., Liu, Y. & Wanga, H. 2011. Removal of methylene blue from aqueous solution by graphene oxide. Journal of Colloid and Interface Science, 359, 24-29.
Yu, B., Xu, J., Liu, J.-H., Yang, S.-T., Luo, J., Zhou, Q., et al. 2013. Adsorption behavior of copper ions on graphene oxide–chitosan aerogel. Journal of Environmental Chemical Engineering, 1(4), 1044-1055.
Zhang, K., Dwivedi, V., Chi, C. & Wu, J. 2010. Graphene oxide/ferric hydroxide composites for efficient arsenate removal from drinking water. Journal of Hazardous Materials, 182 (1-3), 162-168.