ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

کمبود آب یک تهدید جهانی است و تصفیه پساب‌های صنعتی برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب محیط زیستی امری ضروری است. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، آلاینده‌های آلی را با تولید گونه‌های فعال اکسیژن بدون پسماندهای ثانویه تخریب می‌کنند. در این پژوهش، حذف ماده رنگزای راکتیو سبز 19 (RG19) از محیط آبی با استفاده از فرایند ازن‌زنی تحت تابش فرابنفش (O3/UV) بررسی شد. سامانه با جریان چرخشی مجهز به لامپ UV و مخزن ازن‌زنی برای تخریب ماده رنگزا به‌کار گرفته شد و غلظت RG19  توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج جذب بیشینه 625 نانومتر اندازه‌گیری شد. مقایسه حذف RG19 توسط فرایندهای O3 و O3/UV نشان داد که فرایند ترکیبی (O3/UV) در شرایط عملیاتی مشابه کارایی رنگ‌زدایی بیشتری دارد. به‌علاوه، نتایج به‌دست آمده نشان داده که راندمان حذف با افزایش مقدار ازن و کاهش غلظت ماده رنگزا افزایش می‌یابد و فرایند رنگ‌زدایی به‌طور مؤثری در شرایط بازی به‌دلیل افزایش تولید رادیکال‌های هیدروکسیل انجام می‌شود. سینتیک شبه مرتبه اول برای حذف RG19 مشاهده شد. انرژی الکتریکی به ازای هر مرتبه (EEO) با استفاده از فرایند ترکیبی O3/UV در pH مطلوب کاهش یافت که نشان‌دهنده اثر هم‌افزایی مناسب فرایندهای فتولیز و ازن‌زنی است. در نهایت روش طراحی ترکیب مرکزی با موفقیت برای پیش‌بینی درصد کارایی حذف در pH برابر 10 برای متغیرهای مستقل شامل غلظت RG19 (6/379 تا 4/1220 میلی‌گرم در لیتر)، دبی جرمی ازن (5/2 تا 2/7 ‌گرم در ساعت) و زمان فرایند (8/4 تا 2/55 میلی‌گرم در لیتر) با عملکرد مناسب (99/0 = R2) و بهینه‌سازی فرایند به‌کار گرفته شد. رنگ‌زدایی از RG19، توسط فرایند O3/UV با موفقیت انجام گرفت. بعد از بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر درصد رنگ‌زدایی، مدل غیرخطی CCD برای پیش‌بینی درصد حذف توسعه یافت و یکی از شرایط بهینه برای تخریب کامل ماده رنگزا به‌صورت غلظت رنگ 524 میلی‌گرم در لیتر دبی جرمی ازن 7 گرم در ساعت و زمان فرایند 54 دقیقه در pH برابر 10 پیش‌بینی شد که به‌صورت آزمایشگاهی نیز به‌طور قابل قبولی تأیید شد. به‌دلیل اثر هم‌افزایی فتولیز و ازن‌زنی، انرژی الکتریکی مصرفی در pH بهینه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Removal of Reactive Green 19 by Using O3/UV Advanced Oxidation Process

نویسنده [English]

  • Behrouz Vahid
Assist. Prof., Dept. of Chemical Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Recently, water crisis has been a global threat for most countries, particulately for midelist countries.  In this regard industrial wastewaters treatment is a vital to prevent unfavorable environmental consequences. Advanced oxidation processes are the preferred treatment process for the removal of resisitant organic pollutants without producing secondary wastes. In this research study, the removal of RG19 from aqueous solution was studied by O3/UV processes. A recirculation system equipped with an UV lamp and ozonation tank was applied for the degradation of model di-azo dye from textile industry. The RG19 concentration was measured using a spectrophotometer at 625 nm. Comparison of RG 19 removal by O3 and O3/UV showed that, under same operational condition, the combined process had more decolorization efficiency (DE%). Moreover, the experimental results revealed that the DE% increased by increasing the ozone amount and decreasing the concentration of RG19. The efficiency of degradation process was performed at the basic (alkali) condition due to the production of extra hydroxyl radicals. The pseudo-first order kinetic was observed for the dye decolorization. The consumption of electrical energy decreased per order using the O3/UV process at the desired basic pH; indicating adequate synergistic effect of the photolysis and ozonation. In addition, central composite design (CCD) approach was applied for prediction of the DE% at pH= 10 for independent variables including the RG19 concentration range (379.6-1220.4 mg/L), ozone mas flow rate range (2.5-7.2 g/h), and process duration time range (4.8-55.2 min). After investigating the effect of the operational parameters on the decolorization efficiency, a nonlinear CCD model was developed for prediction of DE%. The optimum operational conditions for the complete dye degradation at pH=10 was experimentally verified when: [RG19] concentration was of 524 mg/L, ozone mass flow rate was 7 g/h, and process time was 54 min. The EEO declined at the optimized pH for the coupled process owing to the synergistic effect of ozonation and UV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozonation
  • UV Irradiation
  • Decolorization
  • Electrical Energy
  • Modeling
  • optimization
  • Reactive Green 19
 Asghar, A., Abdul Raman, A. A. & Daud, W. M. A. W., 2014, "A comparison of central composite design and Taguchi method for optimizing fenton process", The Scientific World Journal, doi: 10.1155/2014/869120.
Asghar, A., Raman, A. A. A. & Daud, W. M. A. W., 2015., "Advanced oxidation processes for in-situ production of hydrogen peroxide/hydroxyl radical for textile wastewater treatment: A review", Journal of Cleaner Production, 87, 826-838.
Bashir, M. J., Amr, S. S. A., Aziz, S. Q., Aun, N. C. & Sethupathi, S., 2015, "Wastewater treatment processes optimization using response surface methodology (RSM) compared with conventional methods: Review and comparative study", Middle-East Journal of Scientific Research, 23, 244-252.
Bolton, J. R., Bircher, K. G., Tumas, W. & Tolman, C. A., 2001, "Figures-of-merit for the technical development and application of advanced oxidation technologies for both electric-and solar-driven systems (IUPAC Technical Report"), Pure and Applied Chemistry, 73, 627-637.
Bustos-Terrones, Y., Rangel-Peraza, J. G., Sanhouse, A., Bandala, E. R. & Torres, L. G., 2016, Degradation of organic matter from wastewater using advanced primary treatment by O3 and O3/UV in a pilot plant", Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 91, 61-67.
Chong, M. N., JIN, B., Chow, C. W. & Saint, C., 2010, "Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review", Water Research, 44, 2997-3027.
Dudziak, M. & Burdzik, E., 2016, "Oxidation of bisphenol a from simulated and real urban wastewater effluents by UV, O3 and UV/O3", Desalination and Water Treatment, 57, 1075-1083.
APHA, 2005, Standard methods for the examination of water and wastewater, American Public Health Association (APHA): Washington, DC,USA.
Felis, E. & Miksch, K., 2015, "Nonylphenols degradation in the UV, UV/H2O2, O3 and UV/O3 processes–comparison of the methods and kinetic study", Water Science and Technology, 71, 446-453.
Foster, H. A., Ditta, I. B., Varghese, S. & Steele, A., 2011, "Photocatalytic disinfection using titanium dioxide: Spectrum and mechanism of antimicrobial activity", Applied Microbiology and Biotechnology, 90, 1847-1868.
Getoff, N., 2001, "Comparison of radiation and photoinduced degradation of pollutants in water: Synergistic effect of O2, O3 and TiO2. A short review", Research on Chemical Intermediates, 27, 343-358.
Golka, K., Kopps, S. & Myslak, Z. W., 2004, "Carcinogenicity of azo colorants: Influence of solubility and bioavailability", Toxicology Letters, 151, 203-210.
He, Z., Song, S., Xia, M., Qiu, J., Ying, H., Lü, B., et al., 2007, "Mineralization of CI Reactive Yellow 84 in aqueous solution by sonolytic ozonation", Chemosphere, 69, 191-199.
Khataee, A., Gholami, P. & Vahid, B., 2016, "Heterogeneous sono-fenton-like process using nanostructured pyrite prepared by Ar glow discharge plasma for treatment of a textile dye", Ultrasonics Sonochemistry, 29, 213-225.
Khataee, A., Marandizadeh, H., Vahid, B., Zarei, M. & Joo, S. W., 2013, "Combination of photocatalytic and photoelectro-fenton/citrate processes for dye degradation using immobilized N-doped TiO2 nanoparticles and a cathode with carbon nanotubes: Central composite design optimization", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 73, 103-110.
Körbahti, B. K., 2007, "Response surface optimization of electrochemical treatment of textile dye wastewater", Journal of Hazardous Materials, 145, 277-286.
Legrini, O., Oliveros, E. & Braun, A., 1993, "Photochemical processes for water treatment", Chemical Reviews, 93, 671-698.
Magbanua JR, B. S., Savant, G. & Truax, D. D., 2006, "Combined ozone and ultraviolet inactivation of Escherichia coli", Journal of Environmental Science and Health Part A, 41, 1043-1055.
Marandi, R., Khosravi, M., Olya, M., Vahid, B. & Hatami, M., 2011, "Photocatalytic degradation of an azo dye using immobilised TiO2 nanoparticles on polyester support: Central composite design approach", IET Micro & Nano Letters, 6, 958-963.
Poon, C., Huang, Q. & Fung, P., 1999, "Degradation kinetics of cuprophenyl yellow RL by UV/H2O2/ultrasonication (US) process in aqueous solution", Chemosphere, 38, 1005-1014.
Qiang, Z., Chang, J.-H. & Huang, C.-P., 2002, "Electrochemical generation of hydrogen peroxide from dissolved oxygen in acidic solutions", Water Research, 36, 85-94.
Rice, R. G., 1996, "Applications of ozone for industrial wastewater treatment—a review", Ozone: Science & Engineering, 18, 477-515.
Sheydaei, M., Aber, S. & Khataee, A., 2014, "Degradation of amoxicillin in aqueous solution using nanolepidocrocite chips/H2O2/UV: Optimization and kinetics studies", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 1772-1778.
Shokri, A., Mahanpoor, K. & Soodbar, D., 2016, "Degradation of ortho-toluidine in petrochemical wastewater by ozonation, UV/O3, O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 processes", Desalination and Water Treatment, 57, 16473-16482.
Souza, F. S. & Féris, L. A., 2015, "Degradation of caffeine by advanced oxidative processes: O3 and O3/UV, Ozone: Science & Engineering, 37, 379-384.
Srithep, S. & Phattarapattamawong, S., 2017, "Kinetic removal of haloacetonitrile precursors by photo-based advanced oxidation processes (UV/H2O2, UV/O3, and UV/H2O2/O3)", Chemosphere, 176, 25-31.
Takahashi, N., Hibino, T., Torii, H., Shibata, S., Tasaka, S., Yoneya, J., et al., 2013, Evaluation of O3/UV and O3/H2O2 as practical advanced oxidation processes for degradation of 1, 4-Dioxane", Ozone: Science & Engineering, 35, 331-337.
Tehrani-Bagha, A., Mahmoodi, N. & Menger, F., 2010, "Degradation of a persistent organic dye from colored textile wastewater by ozonation", Desalination, 260, 34-38.
Vahid, B., Mousanejad, T. & Khataee, A., 2015, "Sonocatalytic ozonation, with nano-TiO2 as catalyst, for degradation of 4-chloronitrobenzene in aqueous solution", Research on Chemical Intermediates, 41, 7029-7042.
Wang, L., FU, G. Y., Zhao, B., Zhang, Z., Guo, X. & Zhang, H., 2014, Degradation of di-n-butyl phthalate in aqueous solution by the O3/UV process", Desalination and Water Treatment, 52, 824-833.
Xie, Q., Dong, X., Huang, W., Xu, H. & Du, H., 2012, "Reaction kinetics and thiourea removal by ozone oxidation", Environment Protection Engineering, 38, 87-98.
Xu, H., Xu, W. & Wang, J., 2011, "Degradation kinetics of azo dye reactive Red SBE wastewater by complex ultraviolet and hydrogen peroxide process", Environmental Progress & Sustainable Energy, 30, 208-215.