تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استاد، گروه محیط ‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 استادیار، گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

پیل‌های سوختی میکربی سیستم‌های بیوشیمیایی می‌باشند که با تجزیه مواد آلی توسط باکتری، همزمان با تولید الکتریسیته،عمل تصفیه را نیز انجام می‌دهند. این پژوهش با هدف ارزیابی راندمان حذف COD و تولید الکتریسیته از پساب توسط پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای بی‌واسطه انجام شد. در این بررسی از غشای نفیون برای انتقال پروتون از آند به‌سمت کاتد و از گرافیت به‌عنوان الکترود و همچنین از گلوکز، ملاس، شیره خرما، پساب گوشتی (سوسیس و کالباس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه به‌ترتیب به‌عنوان منبع کربن و بیوکاتالیست در شرایط دمای اتاق و pH خنثی استفاده شد. برای تعیین عملکرد پیل سوختی میکربی، سیستم با منابع کربن متفاوت، غشاهای نفیون مختلف (212،112،117) و دو نسبت حجمی متفاوت 2و 5 درصد تلقیح بیوکاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. در میان منابع مختلف کربن، سیستم با منبع گلوکز و غشای نفیون 117 و 5 درصد حجمی بیوکاتالیست به بیشترین تولید الکتریسیته برابر با 68/77 میلی‌وات بر مترمربع و همچنین بیشترین مقدار حذف COD برابر با 14/91 درصد رسید زیرا گلوکز به‌دلیل ساختار ساده به راحتی توسط ساکارومایسس تجزیه می‌شود. استفاده از پیل سوختی میکربی از طریق مصرف بیولوژیکی سوبسترا یکی از راه‌های نوین برای تولید الکتریسیته و کاهش مواد آلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wastewater Treatment Using Dual-Chamber Microbial Fuel Cell with Saccharomyces Cerevisiae

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Lotfi 1
  • Habibollah Younesi 2
  • nader bahramifar 3
1 MSc Stdudent, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor
2 Prof., Department of Enviroment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor
3 Assist. Prof., Department of Enviroment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor
چکیده [English]

Microbial fuel cell (MFC) is a biochemical treatment system in which the wastewater is treated by biodegradation of organic maters in peresence of bacteria while the electricity can be produced simultanously. The purpose of this study was to investigate the use of a dual-chamber microbial fuel cell (MFC) for the removal of biodegradable waste in wastewater through COD measurement.At the same time, the amount of electricity produced was measured during the experimental evaluation. MFC was equipped with the nafion as a proton exchange membrane from the anode to the cathode and with the graphite as electrodes. Also, glucose, molasses, date syrup, meat wastewater (Sausages) were used as carbon source. The experiments were performed by applying the Saccharomyces cerevisiae as biocatalysts at room temperature and neutral pH. The performance of MFC was studied under different carbon sources with different nafion membranes (117, 112, 212) and two different inoculum biocatalyst conditions (2 and 5 volumetric percent). The ability of COD removal using S. cerevisiae and electricity generation were examined with different substrates. The results obtained from this study showed that the microbial fuel treatment system is an effective method to remove organic materes from wastewater. Maximum COD removal of about 91 percent were obtained in MFC when glucose Nafion membrane and inoculum catalyst were 117, and 5 volumetric percent, respectively. The electricity power density generated under this condition was about 78 mW/m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediator-Less Microbial Fuel Cell
  • Biocatalyst
  • Substrate
  • Saccharomyces Cerevisiae
  • Electricity Generation
Birjandi, N., Younesi, H., Ghoreyshi, A.A. & Rahimnejad, M., 2016, "Electricity generation through degradation of organic matters in medicinal herbs wastewater using bio-electro-Fenton system", Journal of Environmental Management, 180, 390-400.
ElMekawy, A., Diels, L. De Wever, H. & Pant, D., 2013, "Valorization of cereal based biorefinery byproducts: Reality and expectations", Environmental Science & Technology, 47, 9014-9027.
Ghangrekar, M. & Shinde, V. 2007, "Performance of membrane-less microbial fuel cell treating wastewater and effect of electrode distance and area on electricity production", Bioresource Technology, 98, 2879-2885.
Godfray, H.C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F. et al., 2010, "Food security: The challenge of feeding 9 billion people", Science, 327, 812-818.
Hassan, S.H., El-Rab, S.M.G., Rahimnejad, M., Ghasemi, M., Joo, J.-H., Sik-Ok, Y., et al., 2014, "Electricity generation from rice straw using a microbial fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, 39, 9490-9496.
He, C.-S., Mu, Z.-X., Yang, H.-Y., Wang, Y.-Z., Mu, Y. & Yu, H.-Q., 2015, "Electron acceptors for energy generation in microbial fuel cells fed with wastewaters: A mini-review", Chemosphere, 140, 12-17.
Izadi, P., Rahimnejad, M. & Ghoreyshi, A., 2015, "Power production and wastewater treatment simultaneously by dual‐chamber microbial fuel cell technique", Biotechnology and Applied Biochemistry, 62, 483-488.
Kargi, F., & Eker, S., 2007, "Electricity generation with simultaneous wastewater treatment by a microbial fuel cell (MFC) with Cu and Cu–Au electrodes", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 82(7), 658-662.
Logan, B.E. & Rabaey, K., 2012, "Conversion of wastes into bioelectricity and chemicals by using microbial electrochemical technologies", Science, 337,  686-690.
Mathuriya, A. S., & Sharma, V. N., 2010, "Bioelectricity production from various wastewaters through microbial fuel cell technology", Journal of Biochemical Technology, 2(1), 133-137.
Min, B., Cheng, S. & Logan, B.E., 2005, "Electricity generation using membrane and salt bridge microbial fuel cells", Water Research, 39, 1675-1686.
Mirabella, N. Castellani, V. & Sala, S., 2014, "Current options for the valorization of food manufacturing waste: A review", Journal of Cleaner Production, 65, 28-41.
Mohan, S.V., Mohanakrishna, G., Reddy, B.P., Saravanan, R. & Sarma, P., 2008, "Bioelectricity generation from chemical wastewater treatment in mediatorless (anode) microbial fuel cell (MFC) using selectively enriched hydrogen producing mixed culture under acidophilic microenvironment", Biochemical Engineering Journal, 39, 121-130.
Rahimnejad, M., Ghoreyshi, A., Najafpour, G., Younesi, H. & Shakeri, M., 2012, "A novel microbial fuel cell stack for continuous production of clean energy", International Journal of Hydrogen Energy, 37, 5992-6000.
Rahimnejad, M., Ghoreyshi, A. A., Najafpour, G. & Jafary, T., 2011, "Power generation from organic substrate in batch and continuous flow microbial fuel cell operations", Applied Energy, 88(11), 3999-4004.
Wen, Q. Wu, Y. Zhao, L. & Sun, Q., 2010, "production of electricity from the treatment of continuous brewery wastewater using a microbial fuel cell", Fuel, 89, 1381-1385.
Włodarczyk, P.P. & Włodarczyk, B., 2015, "Analysis of the possibility of using stainless steel and copper boride alloy as catalyst for microbial fuel cell fuel electrode", Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 111-118.
Zhang, G., Zhao, Q., Jiao, Y., Wang, K., Lee, D.-J. & Ren, N., 2012, "Biocathode microbial fuel cell for efficient electricity recovery from dairy manure", Biosensors and Bioelectronics, 31, 537-543.