کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پساب‌های صنعتی و شهری حاوی یون‌های فلزی هستند که در غلظت بالا، می‌توانند برای سلامتی انسان و آبزیان مضر باشند. فلز روی از جمله آلاینده‌هایی است که موجب آسیب رساندن به محیط زیست آبی و به مخاطره افتادن سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان می‌شود. در این پژوهش، از گرافن اکسید (GO) با داشتن سطح ویژه بالا همراه با نانولوله طبیعیHNT و نانوذرات آهن به‌صورت نانوکامپوزیت مغناطیسی M-HNT/GO برای حذف یون روی از محلول‌های آبی استفاده شد. نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکساید/ هالوسیت نانوتیوب (M-HNT/GO) به‌عنوان نانو جاذب برای حذف فلز روی از محلول‌های آبی سنتز و مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی و شناسایی این نانوکامپوزیت به‌کمک روش‌هایFT-IR ، XRD و SEM انجام گرفت. برای اندازه‌گیری مغناطیس‌پذیری از فناوری مغناطیس‌سنجی ارتعاش نمونه (VSM) استفاده شد. اثر پارامترهای مختلف pH، غلظت اولیه فلز، دما، سرعت هم زدن، مقدار جاذب و زمان تماس، بر فرایند حذف یون روی توسط نانوجاذب M-HNT/GO مطالعه و مقدار بهینه تعیین شد. سپس کاربرد این نانوجاذب برای حذف فلز روی از نمونه حقیقی بررسی شد. شرایط بهینه آزمایش در pH برابر با 6، زمان تماس90 دقیقه، غلظت یون رویppm ۲، نسبت GO به HNT و Fe3O4 به‌ترتیب 1:1:10، سرعت هم زدنrpm۲۵۰، مقدار جاذب 005/0 گرم و دما 25 درجه سلسیوس اتفاق افتاد. بررسی ایزوترم‌های جذب نشان دهنده بهترین انطباق داده‌های تجربی با مدل ایزوترم فروندلیچ بود. برای توصیف داده‌های سینتیک، مدل‌های سینتیک شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های دینامیک برای فلز روی با مدل سینتیک شبه درجه دوم تطبیق داده شد. نتیجه‌ پژوهش نشان داد نانوجاذب سنتز شده می‌تواند با بازده 41/0±2/95 درصد برای حذف یون روی از پساب‌ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نانوجاذب-HNT/GO M قابل بازیافت بوده و می‌تواند به دفعات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Magnetic Halloysite Nanotube/ Graphene Oxide Nanocomposite (M-HNT/GO) for Removal of Zinc Ions from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Nastaran Zolfaghri 1
  • Ramin M.A. Tehrani 2
  • Fereshteh Hooshyar 1
1 MSc in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Industrial and municipal wastewater often contains metal ions that once they are in excess of permitted limit they can be harmful to humans and aquatic animals’ health. Zinc is one of the pollutants which damages the aquatic environment and endangers the health of humans, animals and plants. In this study, graphene oxide (GO) with high surface area along with natural halloysite nanotubes (HNTs) and iron oxide nanoparticles are used as M-HNT /GO magnetic nanocomposite for the removal of zinc ions from aqueous solutions. In this study, magnetic halloysite nanotube/ graphene oxide nanocomposite (M- HNT/GO) was synthesized and then used as a nano-adsorbent for zinc removal from aqueous solutions. The M-HNT/GO nanocomposite was investigated and identified by using FT-IR, XRD and SEM methods. Vibrating sample magnetometer technique (VSM) was used to measure magnetic properties. The effect of different parameters such as pH, initial concentration of metal, temperature, stirring speed, adsorbent dosage and contact time on zinc removal by M- HNT/GO were investigated and optimum values were determined. Then, efficiency of fabricated nano-adsorbent was studied for removal of zinc ions from real sample. Optimal conditions for zinc ions removal were found at pH 6, the contact time of 90 minutes, the ion concentration of 2ppm, the GO to HNT and Fe3O4 ratio of 1: 1: 10 respectively, the buckling speed 250 rpm, the amount of adsorbent 005 g and the temperature of 25 ° C. The study of adsorption isotherms indicated the best fitting of experimental data with Fredlichl isotherm model. To describe kinetic data, pseudo first order and pseudo second order kinetic models were used. Dynamic data for zinc metal was adapted to pseudo second order kinetics model. The results showed that synthesized nano-adsorbents could be used with 95.2% ± 0.41% for zinc removal from wastewater contaminants. Furthermore, the M- HNT/GO nano-adsorbents can be recycled and reused frequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocampasite
  • graphene oxide
  • Nanoadsorbent Magnetic
  • Halloysite Nanothube
  • zinc
Abdel-Ghani, N. T., Hefny, M. M. & EL-Chaghaby, G. A., 2008, "Removal of metal ions from synthetic wastewater by adsorption onto eucalyptus camaldulenis tree leaves", J. Chil. Chem. Soc., 53(3),1585-1587.
Afkhami, A., Saber-Tehrani, M. & Bagheri, H., 2010, "Simultaneous removal of heavy metal ions in wastewater samples using nano-alumina modified with 2,4- dinitrophenylhydrazine", Journal of Hazardous Materials, 181, 836-844.
Ajmal, M., 2003, "Adsorption studies on rice husk: Removal and recovery of Cd(II) from wastewater", Bioresource Technology, 86, 147-149.
Cheng, Q., Qu, F., Li, N.B. & Luo, H.Q., 2012, "Mixed hemimicelles solid-phase extraction of chlorophenols in environmental water samples with 1-hexadecyl-3-methylimidazolium bromide-coated Fe3O4 magnetic nanoparticles with high-performance liquid chromatographic analysis", Anal. Chim. Acta., 715, 113-119.
Deliyanni, E. A., Peleka, E.N. & Matis,. K. A., 2007, "Removal of zinc ion from water by sorption onto iron-based nanoadsorbent", Journal of Hazardous Materials, 141, 176-184.
Duan, J., Liu, R., Chen, T., Zhang, B. & Liu, J., 2012, "Halloysite nanotube-Fe3O4 composite for removal of methyl violet from aqueous solutions", Desalination, 293, 46-52.
El-Shafey, E., Cox, M., Pichugin, A. A. & Appleton, Q., 2002, "Application of a carbon sorbent for the removal of cadmium and other heavy metal ions from aqueous solution", Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 77, 429-436.
Emadi, M., Shams, E. & Amini, M. K., 2013, "Removal of zinc from aqueous solutions by magnetite silica core-shell nanoparticles", Journal of Chemistry, 2013, 10.
Faraji, M., Yamini, Y. & Rezaee, M., 2010, "Magnetic nanoparticles: Synthesis, stabilization, functionalization, characterization, and applications", J. Iran. Chem. Soc. 7, 1-37.
Ho, Y.S., Wase, D.A.J. & Forster, C.F., 1996, "Kinetic studies of competitive heavy metal adsorption by sphagnum moss peat", Journal of Environmental Technology, 17, 71-77.
Jafarzadeh Haghighi Fard, N., Mengelizadeh, N. & Hormozinejad, M., 2012, "The use of chitin shrimp shells for the biosorption of zinc from aqueous solutions", Journal of Water and Wastewater, 25 (1), 53-62.
(In Persian)
Katal, R., 2011, "Applications of polypyrrole to remove heavy metals (chromium, zinc) and remove the nitrate in water", MSc Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (In Persian)
Kumar, Y.P., King, P. & Prasad, V.S.R.K., 2006, "Removal of copper from aqueous solution using Ulva fasciata sp. A marine green algae", Journal of Hazardous Materials, 137, 367-373.
Kalavathy, H., Karthik , B. & Miranda, L.R., 2010, "Removal and recovery of Ni and Zn from aqueous solution using activated carbon from Hevea brasiliensis: Batch and column studies", Colloids Surf., B.,78, 291-302.
Kandah, M.I., 2004, "Zinc and cadmium adsorption on low-grade phosphate", Sep. Purif. Technol., 35, 61-70.
Kaya, A. & Oren, A.H., 2005, "Adsorption of zinc from aqueous solutions to bentonite", Journal of Hazardous  Materials,125(1), 183-189.
Kumar, S., Nair, R.R., Pillai, P.B., Gupta, S., Iyengar, M. & Sood, A., 2014, "Graphene Oxide–MnFe2O4 magnetic nanohybrids for efficient removal of lead and arsenic from water", ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 17426-17436.
Larson, V. J. & Schierup, H. H., 1981, "The use of straw for removal of metals from wastewater", Journal of Environment, 10, 188-193.
Lin, Q., Li, Y. & Yang, M., 2012, "Tin oxide/rapheme composite fabricated via a hydrothermal method for gas sensors working at room temperature", Sens.  Act., B Chem., 173 139-147.
Liu, Y., Jiang, X., Li, B., Zhang, X., Liu, T., Yan, X., et al., 2014, "Halloysite nanotubes reduced graphene oxide composite for removal of dyes from water and as supercapacitors", Journal of Mater. Chem. A., 2, 4264-4269.
Lu, A.H., Salabs, E.L., & Schuth, F., 2007, "Magnetic nanoparticles: Synthesis, protection, functionalization, and application", Angew. Chem. Int. Ed., 46, 1222-1244.
Mack, C. B.W., Duncan, J.R. & Burgess, J.E., 2007, "Biosorption of precious metals", Biotechnol. Adv., 25, 264-271.
Naiya, T. K., Bhattacharya, A. K. & Das, S. K., 2009, "Adsorption of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions on activated alumina", Journal of Colloid Interface Science, 333, 14-26.
Pan, B.C., Zhang, Q. R., Zhang, W. M., Pana, P. J., Dua, W., Lv, L., et al., 2007, "Highly effective removal of heavy metals by polymer-based Zirconiumphosphate: A case study of lead ion", Journal of Colloid Interface Science, 310, 99-105.
Parvizi Moaed, H., Ardakani, S. & Ardakani, A., 2012, "Removal of heavy metals Cr(VI) ,Zn(II) from waste by rice husk", Journal of Natural Environment, 65(3), 327-315.
Pashzanusi, M., Raesi, M. & Kord, B., 2010, "The ability to remove metal ions from wastewater using trees leaves", J. Scien. Technol. Nat. Resour., 3.
Sahu, R.C., Patel, R. & Ray, B.C., 2011, "Adsorption of Zn(II) on activated red mud: Neutralized by CO2", Desalination, 266, 93-97.
Sen, T.K. & Gomez, D., 2011, "Adsorption of zinc from aqueous solution on natural bentonite", Desalination, 267(2), 286-294.
Shamohammadi, Sh., 2012, "Study of kinetics of copper in aquenous by sawdust adsorbent", Journal of Water and Wastewater., 23 (2), 127-133. (In Persian)
Shirsath, D. S. & Shirivastava, V.S., 2015, "Adsorptive removal of heavy metals by magnetic nanoadsorbent: An equilibrium and thermodynamic study", Appl. Nanosci., 5, 927-935.
Staudenmaier, L., 1898, "Method for the preparation of graphitic acid", Ber. Dtsch. Chem. Ges., 31, 1481.
Tehseen Aman, A.A.K., Usman Sabri, M. & Bano, Q., 2008, "Potato peels as solid waste for the removal of heavy metal copper (II) from waste water/industrial effluent", Colloids Surf., B., 63, 116-121.
Uzun, I. & Guzel, F., 2000, "Adsorption of some heavy metal ions from aqueous solution by activated carbon and comparison of percent adsorption results of activated carbon with those of some other adsorbents", Turkish Journal of Chemistry, 24, 291-297.
Wasewar, K.L., 2010, "Adsorption of metals onto tea factory waste: A review", IJRRAS, 3, 303-322.
Xing, W., Ni, L., Huo, P., Lu, Z., Liu, X., Luo, Y. & Yan, Y., 2012, "Preparation high photocatalytic activity of CdS/halloysite nanotubes (HNTs) nanocomposites with hydrothermal method", Appl. Surf. Sci. 259, 698-794.
Yang, S., Zong, P., Hu, J., Sheng, G., Wang, Q. & Wang, X., 2013, "Fabrication of β-cyclodextrin conjugated magnetic HNT/iron oxide composite for high-efficient decontamination of U(VI)", Journal of  Chemical Engineering, 214, 376-385.
Zavar Mousavi, S.H. & Lotfi, Z., 2013, "Removal of nickel and cadmium from aqueous solution by modified magnetic nanoparticles", Journal of Water and Wastewater., 26(1), 2-11. (In Persian)
Zeng, S., Gan, N., Mera, R.W., Cao, Y., Li, T. & Sang, W., 2013, "Enrichment of polychlorinated biphenyl 28 from aqueous solutions using Fe3O4 grafted rapheme oxide", Journal of Chemical Engineering, 218, 108-115.