اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های دریافت کننده گواهینامه ایزو (مطالعه موردی: شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو در استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

ارتقاء کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا و حضور سازمان‌های مختلف در بازار و رقابت جهانی است. سیستم مدیریت کیفیت ایزو در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان اصفهان است که گواهینامه ایزو دریافت کرده‌اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش، پرسشنامه تحقیق طراحی و نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از جامعه آماری که متشکل از مدیران شرکت‌های موردنظر است، اقدام شد. نتایج نشان داد که به‌طور کلی در شرکت‌های مذکور، اهداف مورد نظر سیستم مدیریت کیفیت پس از اخذ گواهینامه ایزو محقق نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدم شناخت توانمندی‌های نیروی انسانی در پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت و کمبود نیروی کارآمد، عدم کنترل و نظارت مستمر، انحصاری بودن خدمات و عدم وجود شرایط رقابتی، عدم اعتقاد مدیران ارشد به مفید بودن سیستم مدیریت کیفیت و همچنین عدم حمایت کافی از سیستم مدیریت کیفیت و اکتفا به فرایندهای نه چندان رضایت‌بخش گذشته، زمینه را برای عدم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effectiveness of Implementing Quality Management System In the Corporations Won the ISO Certificate (Case Study: The Ministry of Energy’s Subsidiaries in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Bahrami 1
  • Maryam Karimi 2
1 Assist. Prof., Islamic Azad University, Naragh Branch
2 Post Graduate Student of Business Management, Islamic Azad University, Naragh Branch
چکیده [English]

Nowadays most organizations have found that improving the quality of goods and services is the necessary condition to attend and survive in the market and in universal competition. ISO quality management system encompasses requirements for creating, deploying, implementing and maintaining quality management system. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of implementing quality management system in some ministry of energy’s subsidiaries in Isfahan province to whom the ISO certificate is given. In order to do that, the research questionnaire was made and data was collected from statistical society containing managers of subsidiaries. The results show that in the above mentioned subsidiaries, after receiving ISO certificate, the desired goals of the quality management system has not been fulfilled generally. The results indicate that lack of knowledge about the capabilities of human resources in implementing the quality management system and lack of efficient staff, lack of continuous control and supervision, exclusiveness of the services and lack of competing conditions, lack of trust among senior managers about the usefulness of quality management system and also lack of sufficient support and relying on dissatisfactory old processes has paved the way for inefficiency of quality management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Total Quality Management (TQM)
  • Effectiveness
  • Quality Management System Standard (ISO)
Ahmadi, M. & Karami, M., 2007, "Using principles and concepts of comprehensive quality management in the section of medical documents (Training hospitals of Iran University of Medical Sciences-2005) research", Scientific Periodical of Health Management, 10 (29), 25-30. (In Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E., 2001, Research methods in behavioral sciences, Agah Pub., Tehran. (In Persian)
Beaufort, B., & Longest, Jr., 2004, Managing health programs and projects, 1st Ed., Jossey-Bass, RA.
Delavar, A., 1995, Theoretical and practical principles of research in humanities and social sciences, Roshd Pub., Tehran. (In Persian)
Firouzian, M., Hassangholipour, T., Saremi, M. & Seyed Danesh, S. Y., 2007, "Designing conceptual model for evaluation of necessities of proving comprehensive quality management in organizations and it relation to customers statisfaction", Management Knowledge, 20 (7), 73-92.
Gorst, J. K., 1999, ''Customer satisfication at the sheffield world", Total Quality Management, 10 (4-5), 561-568.
Keshtkaran, A., Ahmadzadeh, F. & Panahian, H., 2009, "Role of executing quality management system ISO90001: 2000  series in improving function of medical documents department of Namazi Hospital of Shiraz during 2003 -2005", Journal of Kerman University of Medical Sciences, 14 (4), 375-384. (In Persian)
Kujala., J. & Lillrank, P., 2002, ''Total quality management as a cultural phenomenon'', Dissertation for the Degree of Doctor of Technology, Helsinki University of Technology, Finland.
Lamaee, A., 2002, Total quality management, principles, application and lessons from experiences, 1st Ed., Tebe Novin Pub., Tehran. (In Persian)
Logothetis, N., 1992, Managing for total quality, from Deming to Taguchi and SPC, Prentice Hall., Englewood Cliffs, NJ.
Motwani, J.G., Mahmodood, E. & Rice, G., 1994, "Qulaity practices of Indian organization: An empirical analysis", International Journal of Quality and Reliability Management, 11 (1), 38-52.
Saraph, J.V., Benson, P.G. & Schroeder, R.G., 1989, "An instrumental for measuring thr critical factors of quality management", Decision Science, 20 (1), 810-829.
Shafia, M., 2000, ISO 9000 and beyond: From compliance to performance improvement, 1st Ed., Daneshkar, Tehran. (In Persian)
Shahmohamadi, F., & Shahkarami, A., 2000, ISO 9000 quality management information system guideline for enterprises developingcountries, 3rd Ed., Industrial Management Institute, Tehran. (In Persian)
Valmohammadi, Ch., Najmi, M. & Nouronesa, R., 2004. Comparative comparison of  ISO9000 : 2000 with TQM approaches and developing a suitable for the Iranian industries", Madarres Human Sciences, 8 (36), 181-212. (In Persian)