بررسی میزان تری هالومتان‌ها در آب شرب شهر بندرعباس و امکان سنجی حذف آن توسط امواج ما فوق صوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

تری‌هالومتان‌ها، اصلی‌ترین گروه تشکیل دهنده محصولات جانبی ناشی از گندزدایی هستند که سرطان‌زایی آنها به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری مقدار تری‌هالومتان‌ها در آب شرب شهر بندرعباس بود. همچنین امکان‌سنجی حذف کلروفرم به‌عنوان شاخص تری‌هالومتان‌ها با استفاده از امواج ما فوق صوت مورد برررسی قرار گرفت. این مطالعه در محدوده شرقی شهر بندرعباس طی دو مرحله نمونه‌برداری از سه ایستگاه در فصلهای زمستان 1389 و بهار 1390 (بهمن و اردیبهشت) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان غلظت تری‌هالومتان‌ها مربوط به فصل بهار (3/119میکروگرم در لیتر) و کمترین مقدار مربوط به فصل زمستان (7/68 میکروگرم در لیتر) بود. میزان تری‌هالومتان‌ اندازه‌گیری شده کمتر از حد مجاز و استاندارد تعیین شده (200 میکروگرم در لیتر) توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بود. آزمایش‌های اولتراسونیک در چهار زمان و با شدت نیروی 85/17 وات بر سانتی‌متر مربع بر روی نمونه سنتزی کلروفرم انجام شد. نتایج نشان داد که امواج ما فوق صوت، قابلیت حذف تری‌هالومتان‌ها را از محیط‌های آبی دارند، به‌طوری که بعد از زمان 8 دقیقه، تقریباً 70 درصد از کلروفرم حذف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Trihalomethanes (THMs) in Drinking Water of Eastern Part of Bandar Abbas City and Feasibility of Removing with Ultrasonic Irradiation

نویسندگان [English]

  • roonak Khordedan 1
  • Aliakbar Azimi 2
  • Majid Baghdadi 2
  • Ali Zahedi 3
1
2
3
چکیده [English]

Trihalomethanes are a group of compounds that can form when the chlorine used to disinfect drinking water reacts with naturally occurring organic matter. Trihalomethanes have been proven to be carcinogenic. The purpose of this study was to determine Trihalomethanes in drinking water of Eastern part of Bandar abbas city and to evaluate the feasibility of removing chloroform by ultrasonic irradiation. Sampling was performed from three stations located in the Eastern part of Bandar Abbas city and in the winter of 1389 and in the spring of 1390 (February and may). The maximum concentration of THMs was observed in the spring (119.3µgr/l) and the minimum concentration in the winter (68.7µgr/l). The concentration of THMs was less than of maximum acceptable concentration (200 µgr/l) established by Institute of Standards & Industrial Research of Iran.  Synthetic sample solutions containing chloroform were irradiated by ultrasound with intensity of 17.85 W/cm2.The results showed that the ultrasonic irradiation has the ability to remove Trihalomethans from aqueous solutions. After 8 minutes, 70% of chloroform was removed from sample solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trihalometanes
  • Ultrasonic irradiation
  • Drinking Water
  • Bandar Abbas
1. Clark, R.M., Adams, J.Q., and Lynkins, B. W. (2005). “DBP control in drinking water: Cost and performance.” J. Env. Eng., 120,759-782.
2. Rook, J. J. (1976). “Haloforms  in drinking water.” J. Am. Water Works Assoc., 68, 168-172.
3. Kim, I., Hong, Hwang, I., Kwon, D., Kwon, J., and Huang, C. P. (2007). “TOC and THMEP reduction by ultrasonic irradiation in waste water effluent.” Desalination, 202, 9-15.
4. Shemer, H., and Narkis, N. (2005). “Sonochemical removal of trihalomethanes from aqueous solution.” Ultrasonics Sonochemistry, 12(6), 495-499.
5. WHO. (2006). Guidelines for drinking-water quality: Incorporating first addendum,Vol 1. Recommendations.
6. Industrial Research and Standard Institute of Iran. (1997). Physical and chemical quality of  drinking  water , 5th Ed., No 1053,Tehran.
7. Torabian, A. (1998). “Investigating the probadlity of existing trihalomethanes in potable water of iran and elimination processes.” Iran Health, 1-2, 35-42.
8. Maymani, S.H. (2011). “Measuring the concentration of THMs in drinking water of Zahedan city.” M.Sc. Thesis, Department of Environment-Wastewater, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. (In Persian)
9. Pardakhti, A.R. (2010). “Evaluation of THMs in Tehran drinking water and comparison with drinking water outside the city water district.” Environmental Studies, 53, 39-44.
10. Tang, W.Z., and Tasson, S., (1997). “Oxidation kinetics and mechanisms of trihalomethanes by fentons reagent.” Water Res., 31(5), 1117-1123.
11. Shemer, H., and Narkis, N. (2005). “Trihalomethanes aqueous solutions sonooxidation.” Water Research, 39, 2704-2710.
12. Zhaobing, G., and Chunhui, G. (2006). “Sonodegradation of halomethane mixtures in  cholorinated drinking water.” Ultrasonics Sonochemistry, 13, 487-492.
13. APHA., AWWA., WEF. (1998). Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th Ed., UAS.
14. Symons, J.M. (1981). US Environmental Protection Agency Report, USA.
15. Orechowaska, G.E., Pozimek, E.J., Hodge V.F., and Engelmann, W.H. (1995). “Use of sonochemistry in monitoring chlorinated hydrocarbons in water.” Environ.Sci.Technol., 29 , 1373-1379.
16. Shao, Q., Chen, L., Yang, H., and Liu, Sh. (2011). “The research on removal of chloroform in water by loaded titanium dioxide/zero-valence iron.” 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 1-4. 
17. Lu, J. (2010). “Removal of chloroform in groundwater by bioremediation.” Advanced Materials Research, 142,113-116.