بکارگیری مدل Modflow مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و ارزیابی عملکرد طرح تغذیه‌ی مصنوعی دشت آب باریک بم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معدن، دانشگاه امیرکبیر، تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده معدن، دانشگاه امیرکبیر، تهران

چکیده

این مقاله کوششی است در راستای به کارگیری مدل‏سازی جریان‌های آب زیرزمینی به منظور پیش‌بینی وضعیت آیندة آبخوان آب باریک بم و نیز ارزیابی کمّی تأثیر پروژه تغذیة مصنوعی این آبخوان. مطالعات نشان می‌دهند که میزان برداشت از ذخایر این آبخوان، به خصوص از سال‌های دهه‌ی شصت شمسی به بعد، بیش از میزان تغذیة آن بوده است. این امر موجب افت سطح ایستابی آبخوان می‌شود به گونه‌ای که در اسفند ماه 1364نسبت به اسفند ماه 1352 در حدود ده متر افت در سطح ایستابی مشاهده‌ می‌شود. هم‌چنین شبیه سازی آبخوان مؤید آن است که روند افت سطح ایستابی کماکان ادامه خواهد داشت، به طوری که در اسفند ماه 138٣ میزان افت نسبت به اسفند ماه 1352 در حدود 18 متر خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهند که روند افت، علی‌رغم شروع به کار طرح تغذیة مصنوعی آبخوان (از سال 1375)، ادامه خواهد داشت. هم‌چنین شبیه‌سازی نشان داده است که در اثر پخش سیلاب (به منظور تغذیة مصنوعی)، به طور متوسط طی سال‌های 78 ـ 1375 به میزان 12/6 میلیون متر مکعب آب به آبخوان افزوده گردیده که این میزان تغذیة مصنوعی هر چند از نرخ افت سطح ایستابی کاسته است اما قادر به توقف روند افت سطح ایستابی آبخوان آب باریک بم نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Modflow in Groundwater Management and Evaluation of Artificial Recharge Project of Ab-barik Aquifer (Bam)

نویسندگان [English]

  • Homayoun Katibeh 1
  • Saeed Hafezi 2
1 Assist.Prof. Mining Eng. University of Technology Amirkabir, Tehran
2 Mining Eng. University of Technology Amirkabir, Tehran
چکیده [English]

This study is an attempt in groundwater modeling of Ab-barik aquifer (Bam, Iran), in order to asses the artificial recharge project and the future situation of the aquifer. Studies show that the discharge of the aquifer has exceeded the recharge, especially during the 1980-1990. The water table in March 1985 has dropped about 10m as compared with March 1973. Studies indicate that the drawdown of the free surface will continue in the future so that in March 2004, the drawdown will be about 18m as compared with the March 1973. Also it was found that despite the artificial recharge of the aquifer (started in 1996), the drawdown has been continuing. Modeling has showed that artificial recharge project has caused 12.6 mm3 recharge into the aquifer annually, during 1996-1999.

1ـ کتیبه، همایون (اردیبهشت 1382) «بررسی‌های هیدروشیمیایی آبخوان آب باریک بم»، ششمین کنفرانس بین‌المللی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
2- Fetter, C. (1994) “Applied Hydrogeology” Printice Hall, New Jersey, USA.