بررسی وضعیت فاضلاب‌های صنعتی- تولیدی در صنایع استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده

طی سال‌های 1373 تا 1378 یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان “مطالعه و بررسی فاضلاب‌های صنعتی استان تهران” به اجرا در آمد که در مقاله حاضر مهم‌ترین نتایج این تحقیق ارائه شده است. در این طرح، صنایع غذایی، نساجی، شیمیائی، فلزی و تولید محصولات کانی غیرفلزی مورد مطالعه قرار گرفتند، که شامل 330 محل مراجعه بودند. روش اجرای تحقیق به صورت تکمیل پرسشنامه و نمونه‌برداری از فاضلاب بود. نتایج و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که مثلاً برای صنایع غذایی ، نساجی و فلزی به ترتیب %8 ، %18 و %17  تصفیه به صورت مطلوب انجام می‌گیرد و به استانداردهای تخلیه توجه شده است. در بخش صنایع شیمیائی، چهار گروه عمده صنایع دارویی، صنایع تولید محصولات بهداشتی- آرایشی، صنایع تولید رنگ و صنایع کاغذسازی بررسی شدند که در میان صنایع دارویی و کاغذسازی برای هر کدام، تنها یک کارخانه تصفیه کامل انجام می‌داد. اما هیچ‌کدام از صنایع تولید محصولات بهداشتی- آرایشی و صنایع تولید رنگ، دارای تصفیه‌خانه کامل نبودند. حداکثر تخلیه پساب‌ها در صنایع غذایی و نساجی به ترتیب %62/4 و %48/8 به آب‌های سطحی و در صنایع فلزی و تولید محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب %86 و %83  به آب‌های زیرزمینی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Industrial Wastewater in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Torabian 1
  • Maryam Mahjouri 2
1 Faculty of Environmental Engineering, University of Tehran
2 Tehran Environmental Protection Agency
چکیده [English]

During 1994 to 1999  a research program titled “A qualitative and quantitative review of industrial wastewater in Tehran province”  was done . This article presents the most important results obtained from this study . The research covered 330 food , textile , chemical , and Materials (Metal and liquid materials)  factories . Completing of the questionnaire , sampling from the wastewater and analyzing have been done for 5  years . The results show that completely wastewater treatment in food , textile and metal industries were done in 8% , 18% and 17% of units respectively . In chemical industries for major groups include pharmaceutical , soap and detergent , pulp and paper , and paint industries were studied . In pharmaceutical and pulp and paper industries , there were only one factory in each group which were doing a complete treatment , and in detergent and paint industries there were no complete treatment at all . Maximum discharge of wastewater in food and textile industries were into surface waters . They were 62.4% and 48.8% respectively . But mainly wastwater discharging in metal and liquid materials industries were into ground waters which were 86% and 83% respectively .

1- مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، (1375). "مشخصات پایه‌ای و چارچوبی کارگاه‌های کشور استان تهران در سال 1373". مرحله اول سرشماری عمومی صنعت و معدن"،تهران.
2- مرکز آمار ایران، مرکز کامپیوتر و اطلاع رسانی، (1375 ، 1376 و 1377)، تهران.
3- مرکز آمار ایران، (بهمن 1370). "نام و نشانی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور" (ده نفر کارکن یا بیشتر)، تهران.
4- وزرات صنایع، مرکز کامپیوتر و اطلاع رسانی، (1375)، تهران.
5- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه، (1371). "استانداردهای تخلیه پساب‌های شهری و صنعتی"، تهران.
6- شرکت کومپاس ایران با همکاری مستقیم وزارت صنایع، (1374-1373). "کتاب تخصصی صنایع فلزی با طبقه بندی جهانی UCS"، تهران.
7- American. Water World Association. (1995). "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 19th Edition.
8- Lund, H.F., (1971). "Industrial Pollution Control Handbook", McGraw–Hill.
9- Nemerow, N., (1991). "Industrial and Hazardous Waste Treatment ", Environmental Eng. Series, New York: Van Nostrand Reinhold.
10- Theodore, L., and MC Guinn, Y.C., (1992). "Pollution Prevention ", New York: Van Nostrand Reinhold.
11- United Nations Environment Programmed and Industry Environment Office, (1989). "Environmental Aspects of the Metal Finishing Industry ", United Nations Publication.