ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مرحله بهره‌برداری سد سردشت در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به طور کلی سد به عنوان جزیی از مدیریت منابع آب یکی از مهم‌ترین سازه‌هایی است که در تنظیم جریان‌های سطحی به ویژه در مناطقی که دارای توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش باشد؛ نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. بنابراین با توجه به رشد و توسعه سدسازی در جهان به ویژه در ایران لزوم بررسی آثار زیست‌محیطی سد از اهمیت خاصی برخوردار است در این تحقیق، با مروری بر وضع منطقه و با استفاده از روش‌های چک لیست ساده و سنجشی، اثرات زیست‌محیطی سد سردشت در مرحله بهره‌برداری مورد استفاده قرار گرفته و نشان داده شده است که با احداث سد، آثار زیست محیطی آن به ویژه در مرحله بهره‌برداری، بسیار مثبت بوده به طوری که رقم 508+ به عنوان شاخص آثار زیست‌محیطی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impacts of the Sardasht Dam During Operational Phase

نویسندگان [English]

  • Maryam Nikbakht 1
  • Zaman Shahmohammadi Heidari 2
1 M.Sc. student of Azad University of Ahwaz
2 Ph.D. student of Shahid Chamran University
چکیده [English]

Generally any type of dam is considered as an integral part of the water management system, which is effective in the regulating of surface flows especially in areas with nonuniform spatial distribution of rainfall and temporal. Considering the worldwide, developing trend for dam construction, especially in Iran, the necessity of reviewing the environmental impact of dam construction thus becomes apparent. In this paper the general conditions of the area surrounding the Sardasth dam was reviewed and the environmental inventory was checked using simple checklists. Also the environmental impact of the dam during operation phase was assessed. Results of this study indicates that construction of Sardasht Dam would have positive environmental impacts, especially during operational phase. The environmental indices number obtained was +508.

1- اله‌یاری، ف.، (1379). "بررسی اثرات زیست‌محیطی سازه‌های آبی"، پایان‌نامه کارشناسی.
2- شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش هواشناسی، سردشت.
3- شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت، (1382)." مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش زمین شناسی، سردشت.
4- شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش هیدرولوژی، سردشت.
5- شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش کشاورزی و نیاز آبی، سردشت.
6- شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت ، گزارش مدیریت منابع آب، سردشت.
7- شرکت مهندسین مشاور نهاد آب، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش هواشناسی، سردشت.
8- شرکت مهندسین مشاور نهاد آب، (1382)."مطالعات مرحله شناخت سد سردشت"، گزارش هیدرولوژی، سردشت.
9- شرکت مهندسین مشاور کریت کارا، (1382)."طراحی ضوابط سیلاب".
10- شرکت مهندسین مشاور دزآب، (1382). "مطالعات مرحله توجیهی بالارود"،  گزارش محیط زیست، سردشت.
11- عرفان‌منش، م.، و افیونی، م.، (1381). آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا. چاپ دوم.
12- منوری، سید م.، (1380). راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها. چاپ اول.
13- نجمایی، م.، (1376). سد و محیط زیست. چاپ اول.