برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

با گسترش روز افزون جمعیت شهرها، توسعه امکانات و بالا رفتن سطح زندگی، تقاضا برای آب با کیفیت مناسب افزایش یافته است. در این میان یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش روی مسئولان، جامع‌نگری در مدیریت منابع آب است که در راستای آن توجه به تقاضای آب اهمیت ویژه‌ای دارد. در مطالعة حاضر تابع تقاضای آب شرب شهر پردیس با استفاده از تابع مطلوبیت «استون-گری» برآورد و سپس کشش‌های قیمتی و درآمدی و حداقل مصرف در حالتهای مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد کشش قیمتی تقاضا بین 0/8- تا 0/321- درصد و کشش درآمدی در بازة 0/165 تا 0/289 درصد قرار دارد. افزون برآن، نتایج نشان داد که افزایش قیمت آب در مواردی که اضافه مصرف بالاتر است، اثر بیشتری بر کاهش مصرف دارد. کشش قیمتی در تابستان بیشتر از سایر فصلها و در بلوک‌های مصرفی بالاتر نسبت به بلوک‌های مصرفی پایین‌تر، بیشتر بود. کشش قیمتی مصارف داخلی نزدیک به دو برابر کشش قیمتی مصارف غیر داخلی بود و در کلیه توابع تقاضای برآورد شده مقدار آن کمتر از 1 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Water Demand Function of Pardis City

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sabouhi 1
  • Masoud Nobakht 2
1 Assist. Prof. of Agricultural Economic, Dept. of Agriculture, University of Zabol
2 M.Sc. Student of Agricultural Economic, Dept. of Agriculture, University of Zabol
چکیده [English]

Population growth, rising living standards, and rapid urbanization give rise to increasing water demands. One of the important challenges that policymakers face is the integrated view of water resources management by giving priority to water demand.   In this study, the water demand in Pardis City was estimated using the Stone-Geary Utility Function which was used to calculate price and income elasticity. Results showed that the range of price elasticity was 0.08 to 0.321 and that the income elasticity ranged from 0.165 to 0.289. Increasing water price had a greater effect on decreasing water consumption, particularly where water consumption was higher. Moreover, price elasticity in the summer was greater than in other seasons. Price elasticity was greater in higher consumption blocks  than in lower consumption ones. Results also indicated that domestic price elasticity was twice the non-domestic and that price elasticity was less than 1 in all cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal Water Demand
  • Stone-Geary Utility Function
  • Elasticity of Water Demand
  • Pardis City
1- پژویان، ج.، و حسینی، ش. (1382). ” برآورد تابع تقاضای آب خانگی (مطالعة موردی شهر تهران). “ فصلنامة پژوهشهای اقتصادی ایران،
16، 47-67.
2- خوش اخلاق، ر.، صمدی، س.، عماد زاده، م.، و هادی زادة خیر خواه، ح. (1381). ”برآورد تابع تقاضای آب شرب شهر تهران.“ فصلنامة پژوهشهای اقتصادی، 4، 109-130.
3- اسدی، ه.، و سلطانی، غ. (1379). ” بررسی واکنش مصرف کنندگان آب خانگی و کشاورزی نسبت به نرخ آب. “ فصلنامة اقتصاد کشاورزی و توسعه، 32، 167-185.
4- Arbués, F., Barberán, R., and Villanúa, I. (2004). “Price impact on urban residential water demand : A dynamic panel data approach.” Water Resource Research, 4(1), 323-338.
5- Dandy, G., Nguyen, T., and Davies, C. (1997). “Estimating residential water demand in presence of free allowance.” Land Economics, 73(1), 125-139.
6- Nauges, C., and Blundell, R. (2002). “Estimating residential water demand under block rate pricing: a non parametric approach. ” Working Paper, University College, London.
7- Pint, E. (1999). “Household response to increased water rates during the California drought.” Land Economics, 75(2), 246-266.
8- Renwick, M. E., and Green, R. (2000). “ Do residential water demand side management policies measure up? an analysis of eight California water agencies.” J. Environmental Economics and Management, 40(1), 37-55.
9- صالح‌نیا، ن.، انصاری، ح.، فلاحی، م.ع.، و داوری،‌ک. (1388) ” ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس.“ م. آب و فاضلاب، 69، 34-44.
10- Guadin, S., Griffin, R. C., and Sickless, R. C. (2001). “Demand specification for municipal water management : Evaluation of  Stone-Geary form.” Land Economics, 77(3), 399-422.
11- Hansen, L. G. (1996). “Water and energy price impacts on residential water demand in copenhagen.” Land Economics, 72(1), 66-79.
12- Kulshreshtha, S. N. (1996). “Residential water demand in saskatchewan communities: Role played by block pricing system in water conservation.” Canadian Water Resource Research, 21(2), 139-155.