بهینه‌سازی فرآیندی لاگون‌های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2 دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات، مرکز مطالعات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات، مرکز مطالعات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

تصفیه‌خانه فاضلاب خوی در یک منطقه سردسیر در شمال‌غرب ایران اجرا شده است. عملکرد این تصفیه‌خانه از فروردین‌ماه 1381 به مدت 24 ماه به منظور تعیین کارآیی سیستم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و کارآیی تصفیه‌خانه در فصول مختلف مقایسه و بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که راندمان لاگون‌های اختیاری در ماههای گرم سال مطلوب بوده اما در ماههای سرد سال میزان غلظت آلاینده ها از محدوده مجاز استانداردهای تخلیه پساب به آبهای سطحی فراتر می‌رود. به منظور بهینه سازی فرآیند موجود و تعیین آلترناتیوی مناسب جهت ارتقای آن، تغییرات دمای هوا، دبی ورودی و راندمان تصفیه در سه نوع مختلف لاگون هوادهی (اختیاری، هوازی و هوادهی دوگانه) شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج حاصله هر دو آلترناتیو لاگون‌های هوادهی هوازی و هوادهی دوگانه قادر به تولید پساب با کیفیت بالاتر نسبت به لاگون‌های اختیاری موجود می باشند. اما با توجه به اینکه لاگون‌های هوادهی دوگانه با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری و حداقل تغییر در سیستم موجود قابل اجراست، جهت انطباق پساب خروجی در ماههای سرد سال با استاندارد تخلیه پساب و همچنین افزایش ظرفیت سیستم ، تبدیل سیستم موجود به فرآیند لاگون هوادهی دوگانه با افزایش توان هوادهی در لاگون اول توصیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process Optimization of Khoy Wastewater Treatment Plant Aerated Lagoons in Cold Climate Conditions

نویسندگان [English]

  • Yousof Rahimi 1
  • Amir Hosein Mahvi 2
  • Ali reza Mesdaghinia 3
1 Faculty of Public Health, Orumieh University of Medical Sciences
2 Associate Professor, School of Public Health, Center for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
3 Professor, School of Public Health, Center for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

The efficiency of Khoy WWTP located in the cold region in northwest of Iran has been studied from April 2002 to April 2004. The efficiency of WWTP in different seasons has been compared. It was found that facultative aerated lagoons efficiency in warm months was favorable but in cold months the level of pollutants was higher than discharge standards. In order to optimize the existing process, a model which takes into account the variability of air temperature and flow-rate at three types of aerated lagoons: facultative, aerobic and dual-powered has been developed to simulate the performance of various alternatives of aerated lagoons. Results show that both aerobic and dual-powered aerated lagoons can produce the effluent with higher quality than facultative aerated lagoons. Since the dual-powered process costs less and is more compatible with the existing lagoons, this process is proposed for upgrading the existing system to enhance its effluent quality and also WWTP's capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facultative Aerated Lagoons
  • Temperature
  • optimization
  • Dual- powered
1- EPA. (1973). Upgrading lagoons, US Environmental Protection Agency, Technology Transfer, EPA-625/4-73-007b, 1-5.
2- EPA. (1983). Municipal wastewater stabilization ponds, desing manual, US Environmental Protection Agency Office of Research and Development, Cincinnati OH, EPA-625/1-83-015, 16-17, 104-105.
3- APHA, AWWA, WEF. (1992). Standard methods for the examination of water & wastewater, 18th Ed., American Public Health, Washington DC.
4- Metcalf & Eddy, Inc. (2003). Wastewater engineering treatment & reuse, 4th Ed.,
McGraw-Hill, New York.
5- Arcievala, S.J. (1998). Wastewater treatment for pollution control, 2nd Ed., Tata, McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli.