استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

برای ارزیابی اثرات مواد و ترکیبات سمی موجود در آب و فاضلاب ، انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی به تنهایی کافی نیست و باید آزمایشهای سمّیت نیز انجام شود. هدف از انجام آزمایشهای سمّیت ممکن است سنجش سمّیت کل یا سمّیت ناشی از یک ماده سمی معین باشد که این آزمایشها ترجیحاً با استفاده از موجودات زنده بومی آب پذیرنده انجام می‌شود. هدف از این تحقیق تعیین سمّیت آرسنیک (As) آب روی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان بومی کشور بود. سمّیت حاد آرسنیک به وسیله اندازه‌گیری اثرات مرگ و میر آن روی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط استاتیک تعیین شد. در پنج آکواریم به ابعاد 30*30*25 سانتی‌متر، پنج غلظت 5 ،10 ،15 ،20 و25 میلی گرم در لیتر از محلول تست آرسنیک  تهیه و به هر غلظت ده عدد ماهی اضافه شد و یک آکواریوم با شرایط یکسان که فاقد محلول آرسنیک بود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مقدار آرسنیک ، اکسیژن محلول، دما و pH محلول تست در زمانهای 2 ،4 ،6 ،8 ،24 ،48 ،72 و96 ساعت اندازه گیری شد. دمای آب آکواریوم از طریق گردش آب در داخل یخچال به صورت غیرتماسی با نمونه‌ها تنظیم می‌شد. مقدار LC50 در زمانهای 24 ،48 ،72 و 96 ساعت به ترتیب برابر28/13 ،21/77 ،15/78، و 12/72 میلی‌گرم در لیتر تعیین شد و منحنی پروبیت با استفاده از نرم‌افزار هاروارد چارت ایکس ال و منحنی LC50 بااستفاده از نرم افزار اکسل رسم شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج مطالعات انجام شده توسط بعضی از محققانی که بر روی همین گونه در سایر کشورها مطالعه نموده‌اند، مطابقت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Rainbow Trout to Measure Arsenic Toxicity in Water

نویسندگان [English]

  • Kazem Naddafi 1
  • Ramin Nabizadeh 2
  • Masoud Yonesian 2
  • Gholamreza Jahed 2
  • Ayoub Beyki 3
1 Associate Prof., School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
2 Assistant Prof., School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
3 M.Sc. Student, School of Public Health, Golestan University of Medical Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine arsenic toxicity on rainbow trout. Acute toxicity of arsenic was determined by measuring the lethal effects on rainbow trout in static conditions. Five aquariums of 25×30×30 cm with five concentrations of 5,10,15,20 and 25 mg/L of arsenic were prepared and then ten fishes were added to each concentration. Also one aquarium with similar conditions was considered as a control with no arsenic solution. Hardness, temperature and dissolved oxygen of dilution water were determined by standard methods, and concentration of dissolved oxygen, pH and temperature of solution test in time periods of 2,4,6,8,24,48,72 and 96 hrs were measured. Water temperature of aquarium was regulated by circulation of water in refrigerator through indirect conduction with solution test. LC50 was measured at intervals of 24,48,72 and 96 hrs by SPSS software and respectively showed 28.13,21.77,15.78 and 12.72 mg/L.Probit curve was drawn by Harvard Chart XL software, and LC50 curve was drawn by Excel software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • Arsenic Toxicity
  • Water Pollution
1- Clesceria, L. S., Greenberg, A.E., and Eaton, A. D., eds. (1998). Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, WEF, AWWA, 20th  Ed., Washington, D.C.
2- ندافی، ک.، و همکاران. (1379). ”بررسی سمّیت فاضلابهای کرم دار با استفاده از دافنیا.“ م. انسان و محیط زیست، 9، 3-14.
3- OECD. (1992). Guidelines for testing of chemicals, Section 2: Fish acute toxicity test.
4- Clark, R. B. (2001). Marine pollution, 15th Ed., Oxford University Press, London.
5-Manc,G. (1987). Pollution threat of heavy metals in aquatic environments , 1st Ed., Elsevier Science Publishers, New York.
6- US EPA. (2000). Arsenic occurrence in public drinking water supplies, EPA-815-R-00-023, Washington DC.
7-WHO. (2004). Guidelines for drinking -water quality, Vol. 1, 3rd Ed., World Health Organization, Geneva.
8-WHO. (2001). Arsenic in drinking water, Fact Sheet No. 210, World Health Organization, Geneva.
9 - US EPA. (1984). Ambient water quality criteria for arsenic, Report No. 20450, Washington DC.
10- McGeachy,S.M., and Dixon, D.G. (1989). “The impact of temperature on the acute toxicity of arsenate and arsenite to rainbow trout.”J. Ecotoxicol. Environ. Saf., 17(1), 86-93.
11-Canivet.,V.,and Chambon., P. (2001). “Toxicity and bioaccumulation of arsenic and chromium in epigean and hypogean freshwater macro invertebrates.” J. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 40 (3), 345-54.
12- Chung-Min,L.,and Ming-Chao, L. (2001). “Acute toxicity modeling of rainbow trout and silver sea  bream exposed to waterborne metals.” J. Environmental Toxicology, 16(4), 349-360.
13- Sadiq,M. (1992). Toxic metal chemistry in marine environments, 1st Ed., CRC, Marcel Dekker,Inc.
14- US EPA. (1994). Short-term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to freshwater organisms, Report No. 600/4-91/002, Washington DC.
15- US EPA. (1993). Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms, EPA/600/4-90/027F, Washington DC.
16- US EPA. (2002). Methods for measuring the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms, 5th Ed., US Environmental Protection Agency Office of Water , Washington DC .
17-Finney, D.J. (1971). Probit analysis, Chapter3: Estimation of the median effective does, and Chapter 4: Maximum likelihood estimation, 3rd Ed., Cambridge, London.
18- Liao, C.M., et al. (2004). “Organ-specific toxcokinetics and dose response of arsenic in tilpia oreochromis in mossambicus.” J. Arch. Environ. Contm. Toxicol., 47(4) 502-510.
19- Johnson, W.W., and Finley, M.T.  (1980) Handbook of acute toxicity of chemicals to fish and aquatic invertebrates, 1st Ed., United States Department of the Interior Fish and Wildlife Service/Resource Publication 137, Washington DC.