امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه بیمارستان آتیه سازان همدان برای آبیاری فضای سبز

نوع مقاله : یاداشت‌ فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت رزن

5 کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت همدان

چکیده

فاضلابهای بیمارستانی یکی از انواع فاضلابهای شهری است که با توجه به منبع تولید آن ممکن است حاوی عوامل پاتوژن و میکروارگانیسم‌های مختلف باشد. در صورتی که این فاضلابها به نحو مناسبی تصفیه شوند، می‌توان از پساب آنها برای مصارف آبیاری استفاده نمود. در این راستا امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آتیه سازان در شهر همدان برای آبیاری فضای سبز بیمارستان مورد توجه قرار گرفت. سیستم تصفیه موجود، فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده می باشد. دبی متوسط فاضلاب بیمارستان حدود 150 مترمکعب در روز است. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب  بیمارستان آتیه سازان، پارامترهای کیفی فاضلاب خام و پساب اندازه گیری شده است. بر اساس آزمایش‌های به عمل آمده مقدار میانگین پارامترهای pH حدود 7/1، BOD حدود  238 میلی‌گرم بر لیتر،COD  در حدود 352 میلی‌گرم بر لیتر، MPN برای کل کلیفرم در حدود 106×5/5 عدد در 100 میلی‌لیتر و تخم انگل و نماتودها در فاضلاب خام 2340 عدد در لیتر بوده است. میانگین مقادیر پارامترهای pH حدود 7/5، BOD حدود  35میلی‌گرم بر لیتر،COD  حدود 77 میلی‌گرم بر لیتر،MPN  برای کل کلیفرم 1561 عدد در 100 میلی‌لیتر، تخم انگل و نماتودها 575 عدد در لیتر و درصد سدیم برابر 61، در پساب خروجی بوده است. بر این اساس راندمان سیستم در حذف BOD, COD و MPN به ترتیب 85/3, 87/2 و 99/97 درصد بوده است. کیفیت فاضلاب تصفیه شده در مقایسه با استانداردهای موجود برای استفاده مجدد در فضای سبز از نظر کلیه پارامترها به جز درصد سدیم و MPN برای کل کلیفرم و تخم انگل و نماتود مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Irrigation Reuse Potential of Wastewater Treatment Effluent from Hamedan Atieh-Sazan General Hospital

نویسندگان [English]

 • Mohammad Binavapour 1
 • Ali Sabzevari 2
 • Mehdie Farzadkia 3
 • Shaghaegh Omidi 4
 • Ali Kulivand 1
 • Hamze Zafaripour 5
 • Abolfazl Mohammad Taheri 4
1 M.Sc. Student, Department of Environmental Health, School of Public Health. Tehran University of Medical Sciences
2 Faculty Member, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences
3 Assistant Professor of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
4 Environmental Health Engineer, Razan Health Care Center
5 Environmental Health Engineer, Hamedan Health Care Center
چکیده [English]

Hospital wastewater is a type of municipal wastewater which may contain pathogenic agents and different microorganisms. If properly treated, the effluent from hospital wastewater treatment facilities can be used for irrigation purposes. To investigate this, the effluent from Hamedan Atieh-Sazan General Hospital was studied. The existing treatment facility uses an extended aeration system with an average wastewater flow rate of approximately 150 m3/day. In addition to evaluating the performance of the wastewater facility at Atieh-Sazan General Hospital, quality parameters of the raw wastewater and the effluent were measured. The mean values obtained for pH, BOD, COD, MPN for total Coliform/100ml, and Nematode/lit in raw wastewater were about 7.1, 238 mg/l, 352 mg/l, 5.5´106, and 2340, respectively. The mean values obtained for pH, BOD, COD, Na%, MPN for total Coliform/100 ml, and Nematode/lit in the effluent were 7.1, 35 mg/L, 77 mg/L, 61, 1561, and 575, respectively. Based on these results, the efficiency of the existing system in removing BOD, COD, and MPN/100 ml were %85.3, %78.3, and %99.97, respectively. With respect to water quality standards available, the quality of the effluent was considered to be suitable for irrigation except for its Na%, MPN for total Coliform, and Nematodes values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activated sludge
 • Extended Aeration
 • Reuse
 • Effluent
 • irrigation
 • Green Field
1- Rutkowski, T., Raschid-Sally, L., and Buechler, S. (2007). “Wastewater irrigation in the developing world-Two case studies from the Kathmandu Valley in Nepal.” Agricultural Water Management, 88, 83–91.
2- Kalavrouziotis, I. K., and Apostolopoulos, C. A. (2007). “An integrated environmental plan for the reuse of treated wastewater effluents from WWTP in urban areas.” Building and Environment, 42, 1862–1868.
3- حسینیان، س. م. (1381). مصارف مجدد فاضلابهای تصفیه شده، چاپ اول، انتشارات علوم روز، تهران، 60-92.
4- قانعیان، م. ن. (1379). بررسی وضعیت فاضلاب و امکان استفاده مجدد از پساب در جزیره کیش.پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
5- Tchobanoglous, G., Burton, F. L., and Stensel, H. D. (2003). Wastewater engineering, 4th Ed., McGraw Hill, Metcalf & Eddy, New York.
6- Chae, S. R., Kang, S. T., Lee, S. M., Lee, E. S., Oh, S. E., Watanabe, Y., and Shin, H. S. (2007). “High reuse potential of effluent from an innovative vertical submerged membrane bioreactor treating municipal wastewater.” Desalination, 202, 83–89.
7- Weizhen, L., and Leung, A. Y. (2003). “A preliminary study on potential of developing shower/laundry wastewater reclamation and reuse system.” Chemosphere, 52, 1451–1459.
8- Papaiacovou, I. (2001). “Case study- wastewater reuse in Limassol as an alternative water source.” Desalination, 138, 55-59.
9- پوردارا، هـ..، زینی، م.، و فلاح، ج. (1383). استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز. م. آب و فاضلاب، 49، 43-49.
10- Jimenez, B. (2005). “Treatment technology and standards for agricultural wastewater reuse: A case study in Mexico City.” Irrigation and Drainage, 54, 23–33.
11- Carr, R. (2005). “WHO guidline for safe wastewater use-more than just numbers.” Irrigation and Drainage, 54, 103–111.
12- سازمان حفاظت محیط زیست ایران. (1382). ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، انتشارات دایره سبز، 26-37.
13- APHA, AWWA, and WPCF. (1995). Standard method for the examination of water and wastewater, 19th Ed., Washington, D.C.
14- Petala, M., Tsiridis, V., Samaras, P., Zouboulis, A., and Sakellaropoulos, G. P. (2006). “Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents.” Desalination, 195, 109–118.