کاربرد مدل‌های شبیه‌سازی فسفر در مخزن سد لتیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

3 استاد دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

4 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سد مخزنی لتیان در 35 کیلومتری شمال شرقی شهر تهران واقع شده است. این سد به همراه سد امیر کبیر و سد لار، منابع تامین آب سطحی شهر تهران را تشکیل می‌دهند. مطالعات انجام شده در طی سالهای اخیر در مورد سد لتیان نشان می‌دهد که بالا بودن غلظت فسفر در مخزن این سد، این منبع آب را در مرحله تغذیه‌گرایی قرار داده است. با توجه به نقشی که فسفر در پدیده تغذیه گرایی مخازن و دریاچه‌ها دارد، در این تحقیق با مقایسه چندین مدل شناخته شده فسفر، مدل اسنُدگرَس و اُمیلیا برای شبیه سازی تغییرات غلظت فسفر در مخزن سد لتیان انتخاب شده است. با استفاده از این مدل، سناریوهای مختلف مدیریتی برای کاهش غلظت فسفر در این مخزن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش فسفر ورودی به مخزن سد لتیان از طریق رودخانه جاجرود موثرترین روش کاهش غلظت فسفر در داخل مخزن در مقایسه با دیگر راهکارها به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Phosphorus Simulation Models to Latian Reservoir

نویسندگان [English]

  • Siavosh Isazadeh 1
  • Masoud Tajrishy 2
  • Ahmad Abrishamchi 3
  • Mehdi Ahmadi 4
1 Graduate Student of Environmental Engineering Department of Civil Engineering, Sharif University Technology, Tehran
2 Associate Professor of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran
3 Professor of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran
4 Graduate Student of Environmental Engineering Department of Civil Engineering, Sharif University Technology, Tehran
چکیده [English]

The Latian Reservoir (70 Mm3) is located about 35 Km Northeast of Tehran and supplies drinking water to more than 2.5 million people in the greater Tehran metropolitan area. The main sources of water to the Latian Reservoir are the Lavarak River and the Jajrood River watershed which are becoming highly populated communities discharging their waste directly into surface waters.
The results of a 3-years water quality monitoring show that this reservoir is in the eutrophic stage because of high levels of nitrogen and phosphorus concentration. Because of the phosphorus role in lake and reservoir eutrophication, in this paper several well-known models of phosphorus were compared and eventually Snodgrass-O’Melia phosphorus model was selected for long term phosphorus simulation in this reservoir. Decrease of phosphorus concentration in the Jajrood River is the most effective way for decreasing phosphorous concentration in the water body of reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Phosphorus Simulation
  • Snodgrass – O’Mellia Model
  • Latian Reservoir
1- Chapra, S. C. (1997). Surface water – quality modeling, McGraw-Hill, NewYork.
2-Isazadeh, S, Tajrishy, M, Nazari, A. and Abrishamchi. A. (2005). "A laboratory study of sediment phosphorus flux in the Latian Dam reservoir". Proceedings of EWRI 2002 onference, Copyright ASCE.
3- کلدی، پ. ( 1382 ). "تعیین حد مجاز ورود مواد مغذی به مخزن سد لتیان برای جلوگیری از تغذیه‌گرایی آن." پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف.
4- Seo, Dong, IL. (1996). "Performance, reliabilty and uncertainty of total phosphorus models for lake - stochastic analysis". Water Research, 30, 95-102.
5- Seo, Dong, IL. and Canale, R. P. (1999). "Analysis of sediment characteristic and total phosphorus model for shagawa lake." J., Environmental Engineering, 4, 346-350.
6- Snodgrass, W. J. and O Melia, C. R. (1975). "Predictive model of phosphorus in lakes".
J. Environmental Science and Technology, 9, 937-945.
7- Seo, Dong, IL. (1996). "Performance, reliabilty and uncertainty of total phosphorus models for lake - deterministic analysis." Water Research, 30 , 83-94.
8- Chapra, S. C. and Canale, R. P. (1991). "Long term phenomenological model of phosphorus and oxygen in stratified lake." Water Research, 25, 707-715.
9- O’Neill, R. V. (1979). "Natural variability as a source of error in model predications in systems analysis of ecosystem." International Cooporative Publishing House, Fairland, Maryland, 23-32.
10- Gardner, R.H., O’Neill, R.V., Mankin, J.B. and Kumar, D. (1980). "Comparative error analysis of six predator- prey models." J. Ecology, 6, 323-332
11- Halfman, E. (1985). "Is there a best model structure ? III. Testing the goodness of fit."
Ecological Modeling, 27 , 15-23.