تضاد فرصت/چالش توسعه: مدیریت پایدار منابع آب استان کردستان در کشمکش‌های نهادی و عمومی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

این پژوهش، با مسئله‌مند کردن بحران آب در ایران و استان کردستان، سعی در تحلیل وضعیت کشمکش‌های نهادی و عمومی انتقال آب به‌عنوان راهکاری برای حل این بحران داشت. در این رابطه، با مطرح کردن این سوال که انتقال آب استان، فرصتی برای توسعه آن فراهم کرده یا به چالش‌های توسعه‌ای منجر شده است، به واکاوی مباحث و کشمکش‌های دو دیدگاه نهادی در قالب کارشناسان و مدیران شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان کردستان و فعالین مدنی و محیط‌‌زیستی‌ درباره انتقال آب از غرب به شرق استان پرداخته شد. بنابراین، رویکرد توسعه پایدار که در پی ارتباط و تعامل سه حوزه اجتماع، اقتصاد و محیط‌زیست است، مبنای نظری این پژوهش را شکل داد. روش‌شناسی بر اساس اهداف و موضع نظری و تجربی، اتنوگرافی نهادی بوده که در پی تجربیات، دانش، دیدگاه‌های مصاحبه‌شوندگان [٣١ نفر مصاحبه‌ نیمه‌ ساخت‌یافته] و بررسی آمار و اسنادی بود که به بحث آب و بحران‌های پیشروی آن در پی انتقال آب در استان کردستان بود. تحلیل نتایج با توجه به تحلیل ٦ مقوله‌ ثانویه نشان داد که مدیران و کارشناسان تغییرات اقلیمی و موانع طبیعی بهره‌برداری از آب را مبنای بسیاری از شرایط و موانع مدیریت پایدار منابع آب می‌دانند، در حالی که فعالین بر ضعف مدیریت پایدار منابع آب تأکید دارند. همچنین مدیران و کارشناسان نهادی، فقدان مدیریت یکپارچه آب و کمبود اعتبارات را مبنای ضعف نهادی دانسته و بی‌توجهی بخش نخبگان دانشگاهی و نمایندگان استانی به مسئله آب و نبود قدرت چانه‌زنی در تخصیص آب را برجسته می‌کنند در حالی که فعالین، سیطره مسائل سیاسی و نبود مشارکت عمومی را دلیل این امر می‌دانند. در نهایت، می‌توان هم‌راستا با فعالین استنباط کرد که انتقال آب، علی‌رغم تأکید مسئولان و کارشناسان شرکت نه به‌عنوان یک فرصت بلکه به‌عنوان یک چالش برای توسعه‌ استان، خود را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contradiction of Opportunity/Challenge Development: Sustainable Management of Water Resources in Kurdistan Province in Institutional and Public Conflicts

نویسندگان [English]

  • Hossein Daneshmehr 1
  • Osman Hedayat 2
1 Assoc. Prof., Dept. of Social Science, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 PhD. Student, Dept. of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The present research, by problematizing the water crisis in Iran and Kurdistan province, has tried to analyze the situation of institutional and public water transfer disputes as a solution to this crisis. In this regard,  the question of whether the transfer of water in the province has provided an opportunity for its development or if it has led to development bottlenecks, analyzing the debates and controversies of two institutional perspectives in the form of experts and managers of the regional water company of the province has been raised. Kurdistan and civil and environmental activists are concerned about the transfer of water from the west to the east of the province. Therefore, the sustainable development approach, which seeks the connection and interaction of the three spheres of society, economy and environment, has formed the theoretical basis of this research. The methodology is based on theoretical and experimental goals and position, while institutional ethnography is based on the experiences, knowledge, views of the interviewees [31 semi-structured interviews], and the review of statistics and documents related to the discussion of water, and its leading crisis has been water transfer in Kurdistan province. According to the analysis of 6 secondary categories, the results show that managers and experts consider climate change and natural obstacles to water exploitation as the basis of many conditions and obstacles to sustainable management of water resources, while activists focus on the weakness of sustainable management of water resources. They also emphasize, managers and institutional experts highlight the lack of integrated water management and the lack of funds as the basis of institutional weakness and the indifference of the academic elite and provincial representatives to the water issue, and the lack of bargaining power in allocating water to the province. They consider political issues and lack of public participation as the reason for this. And finally, it can be concluded that water transfer is not considered an opportunity but a bottleneck and challenge for the province's development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Water Development
  • Development Opportunity/Challenge
  • Water Transfer
  • Institutional Ethnography
  • Kurdistan Province
Amini, A. & Mirzaei, M. 2013. Consequences of water deficiency crisis and become dry of Zayande-Roud in rural areas (case study: Baraan plain in eastern Isfahan). Community Development (Rural and Urban Communities), 5(2), 157-180. (In Persian). doi: 10.22059/jrd.2013.50589.
Amirnejad, H., Hosseini, S. & Hejazi, N. 2021. Evaluation the consequences of transferring water from Aras River to Lake Urmia in Moghan Plain. Agricultural Economics, 15(2), 133-153. (In Persian). doi: 10.22034/iaes.2021.538640.1865.
Attwa, M., El Bastawesy, M., Ragab, D., Othman, A., Assaggaf, H. M. & Abotalib, A. Z. 2021. Toward an integrated and sustainable water resources management in structurally-controlled watersheds in desert environments using geophysical and remote sensing methods. Sustainability, 13, 4004. doi.org/10.3390/su13074004.
Chatterjee, S. & Dutta, S. 2022. Assessment of groundwater potential zone for sustainable water resource management in south-western part of Birbhum District, West Bengal. Applied Water Science, 12, 1-16. doi. 10.1007/s13201-021-01549-4.
Daneshmehr, H., Ahmadrash, R. & Karimi, A. 2019. Perceptional understanding by local elites and people around the Zab River’s water transfer to Urumieh Lake. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), 1-32. (In Persian). doi: 10.22059/jisr.2019.260880.707.
Danieli, A. & Woodhams, C. 2005. Emancipatory research methodology and disability: a critique. International Journal of Social Research Methodology, 8, 281-296. doi.org/10.1080/1364557042000232853.
Flick, U. 2008. An Introduction to Qualitative Research, Translated. Ney Pub. Tehran, Iran. (In Persian)
Gustafsson, B. & Sai, D. 2020. Growing into relative income poverty: Urban China, 1988–2013. Social Indicators Research, 147, 73-94. doi.org/10.1007/s11205-019-02155-3.
Islar, M. & Boda, C. 2014. Political ecology of inter-basin water transfers in Turkish water governance. Ecology and Society, 19(4), 1-8. doi.org/10.5751/ES-06885-190415.
Lockwood, M. 2008. Governance principles for natural resource management, land and water Australia. Canberra. Society and Natural Resources, 23(10), 986-1001. doi.10.1080/08941920802178214.
Loh, J. 2013. Inquiry into issues of trustworthiness and quality in narrative studies: a perspective. Qualitative Report, 18(33), 1-15. doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1477.
Mott Lacroix, K. E. & Megdal, S. B. 2016. Explore, synthesize, and repeat: unraveling complex water management issues through the stakeholder engagement wheel. Water, 8(4), 118. doi.org/10.3390/w8040118.
Nourisani, A., Mohseni, R. & Koosheshi, M. 2020. Socio- cultural impacts and consequences of two methods of managing the release of dam reserves (case study: Kochray and Azad Dam). Strategic Studies of Public Policy, 10, 206-235. (In Persian). https://sspp.iranjournals.ir/article_243113.html?lang=fa.
Pizano, E. 2001. Plan Colombia: The View from the Presidential Palace, Strategic Studies Institute Pub. Texas, USA. doi.org/10.1007/s007790170024.
Sadeghi, S. H. R., Kazemi Kia, S., Kheirfam, H. & Hazbavi, Z. 2016. Experiences and consequences of inter-basin water transfer worldwide. Iran-Water Resources Research, 12(2), 120-140. (In Persian). https://www.iwrr.ir/article_14563.html?lang=fa.
Shayeganfard, F., Mohseni Tabrizi, A., Naibi, H., Jalaiepoor, H. R. & Nourbakhsh, Y. 2022. The construction of the phenomenon of socio-political inequality in Kurdistan Province. Community Development (Rural and Urban Communities), 13, 481-509. (In Persian). doi. 10.22059/jrd.2021.331083.668674.
Smith, D. E. 2004. Institutional Ethnography, A Sociology for People. Altamira Press, Lanham, UK. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-18700.
Tahmasebi, F., Nazmfar, H., Ghanbari, A. & Rezaeinia, H. 2020. Evaluation and analysis of urban vitality criteria preferences case study: Valiasr St., Tehran. Sustainable City, 3(1), 1-18. (In Persian). doi.10.22034/jsc.2020.225505.1223.
Wilhite, D. A. & Svoboda, M. D. 2000. Drought early warning systems in the context of drought preparedness and mitigation. Early Warning Systems for Drought Preparedness and Drought Management, Procedings of an Expert Group Meeting Held, Lisbon, Portugal. 1-21. doi.10.1175/15200450(1986)025<0332:IFRTD>2.0.CO;2.
Yang, D., Li, C., Hu, H., Lei, Z., Yang, S., Kusuda, T., et al. 2004. Analysis of water resources variability in the Yellow River of China during the last half century using historical data. Water Resources Research, 40(6). doi.org/10.1029/2003WR002763.
Zahedi, S. & Najafi, G. 2006. Sustainable development, aconceptual framework. Journal of Human Sciences, 10(4), 43-76. (In Persian). https://mri.modares.ac.ir/article_329.html?lang=fa.