جدول داده های مربوط به محتمل ترین تعداد باکتری: ده لوله ای، سه رقتی

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.1994.173548

عنوان مقاله [English]

Table of Data on the Most Likely Number of Bacteria: Ten Tubes؛ Three Dilutions