کارخانه تولید کود آلی(کمپوست) شهرداری اصفهان

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.1994.173546

عنوان مقاله [English]

Organic Fertilizer (Compost) Production Factory of Isfahan Municipality