بررسی فنی- اقتصادی حذف آنتی‌بیوتیک ریفامپین از محلول آبی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب و محیط‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آب و محیط‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد، گروه آب و محیط‌‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

آنتی‌بیوتیک‌ها که به‌طور وسیعی در سراسر جهان تولید و استفاده می‌شوند، در زمره آلاینده‌های نوظهور طبقه‌بندی می‌شوند. این ترکیبات آلی قابلیت حذف توسط بسیاری از روش‌های متداول تصفیه را ندارند. تخلیه مستمر فاضلاب‌های حاوی آنتی‌بیوتیک به محیط‌های آبی می‌تواند منجر به اثرات سوء طولانی مدت بر حیات آبزیان و سلامت انسان شود. ریفامپین پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک برای درمان بیماری سل است. به‌همین دلیل حذف آن از آب و فاضلاب اهمیت زیادی دارد. انعقاد الکتریکی یکی از روش‌های پیشرفته تصفیه است که به‌طور مؤثر در حذف ترکیبات پیچیده آلی از جمله داروهای شیمیایی استفاده شده است. این پژوهش با هدف بررسی جنبه‌های فنی- اقتصادی فرایند انعقاد الکتریکی برای حذف آنتی‌بیوتیک ریفامپین از محلول‌های آبی انجام شد. در این پژوهش تأثیر پارامترهای pH اولیه، ولتاژ، سرعت اختلاط، غلظت اولیه ریفامپین، مدت زمان فرایند، فاصله میان الکترودها و شکل و چیدمان الکترودها در داخل راکتور بر کارایی حذف ریفامپین توسط فرایند انعقاد الکتریکی و همچنین بر هزینه عملیاتی فرایند بررسی شد. فرایند انعقاد الکتریکی در یک سیستم ناپیوسته با استفاده از یک راکتور یک لیتری و محلول مصنوعی حاوی ریفامپین به انجام رسید. آزمایش‌ها توسط روش تک‌عاملی طراحی شد و از پارامتر آماری انحراف معیار نسبی برای مقایسه شدت اثرگذاری پارامترها بر فرایند و هزینه‌های آن استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، در شرایط بهینه شامل pH اولیه 5، فاصله الکترودها 1 سانتی‌متر، ولتاژ 20 ولت، سرعت اختلاط نمونه 200 دور در دقیقه، غلظت اولیه ریفامپین 10 میلی‌گرم در لیتر، زمان 30 دقیقه و استفاده از الکترودهای مشبک با چیدمان موازی، کارایی حذف آنتی‌بیوتیک ریفامپین و هزینه‌های عملیاتی به‌ترتیب 49/92 درصد و 89 دلار آمریکا به‌ازای هر کیلوگرم ریفامپین حذف شده به‌دست آمد. باتوجه به مقدار به‌دست آمده برای RSD، از میان تمام پارامترهای بررسی شده، مدت زمان فرایند، غلظت اولیه ریفامپین، ولتاژ و pH اولیه مؤثرترین پارامترها بر کارایی حذف ریفامپین و هزینه عملیاتی بودند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که فرایند انعقاد الکتریکی، قابلیت زیادی برای حذف آنتی‌بیوتیک ریفامپین از آب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Techno-Economical Investigation of Rifampin Antibiotic Removal from Aqueous Solution Using Electrocoagulation Process

نویسندگان [English]

  • Parisa Ahmadi Barshahi 1
  • Maryam Hassani Zonoozi 2
  • Mohesn Saeedi 3
1 MSc Student, Water and Environment Group, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Water and Environment Group, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Prof., Water and Environment Group, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Antibiotics, which are extensively produced and used all over the world, are considered as emerging contaminants. These organic compounds cannot be efficiently removed by traditional methods applied in wastewater treatment plants. Continuous discharge of antibiotic-containing wastewaters into the aquatic environments can lead to long-term adverse effects on aquatic life and human health. Rifampin is the most widely used antibiotic for treatment of tuberculosis. For this reason, its removal from water and wastewater is of high importance. Electrocoagulation is an advanced treatment method which has been effectively applied for removal of complex organic compounds such as chemical drugs. The main aim of the present study is to investigate the techno-economic aspects of the EC process for removal of RIF antibiotic from aqueous solution. In this study, effects of different parameters including initial pH, voltage, stirring speed, initial RIF concentration, reaction time, inter-electrode distance (die), shape of electrodes and their arrangement inside the reactor were evaluated on RIF removal efficiency using the EC process and its operating costs. The EC process was induced in batch mode using a 1 L reactor and synthetic RIF containing solution. The experiments were designed by one-factor-at-a-time method and relative standard deviation was used to compare the grade of the effect of the parameters on removal efficiency and operating costs of the process. Based on the obtained results, under optimal conditions, i.e., initial pH of 5, die of 1 cm, voltage of 20 volt, stirring speed of 200 rpm, initial RIF concentration of 10 mg/l, reaction time of 30 min and hole-punched shape electrodes in horizontal arrangement, the removal efficiency and the operating costs of the process reached about 92.49% and 89 US$/kg RIF removed, respectively. According to RSD values, among all the parameters investigated, reaction time, initial RIF concentration, voltage and initial pH were distinguished as the most effective ones on both RIF removal efficiency and operating costs. Generally, results of the study showed that the EC process has a high ability for removal of RIF antibiotic from water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Rifampin Removal
  • Electrocoagulation
  • Techno-Economical Investigation
  • OFAT Experimental Design Method
Ahmadzadeh, S., Asadipour, A., Pournamdari, M., Behnam. B., Rahimi, R. & Dolatabadi, M. 2017. Removal of ciprofloxacin from hospital wastewater using electrocoagulation technique by aluminum electrode: optimization and modelling through response surface methodology. Process Safety and Environmental Protection, 109, 538-547.
Al Aji, B., Yavuz, Y. & Koparal, A. S. 2012. Electrocoagulation of heavy metals containing model wastewater using monopolar iron electrodes. Separation and Purification Technology, 86, 248-254.
Ali, I., Gupta, V. K., Khan, T. A. & Asim, M. 2012. Removal of arsenate from aqueous solution by electro-coagulation method using Al-Fe electrodes. International Journal of Electrochemical Science, 7, 1898-1907.
Balarak, D., Dashtizadeh, M., Oguike, R. S. & Chandrika, K. 2020. Survey electrocoagulation process in removal of norfloxacin antibiotic from aqueous solutions. Journal of Pharmaceutical Research International, 32(3), 53-60.
Barışçı, S. & Turkay, O. 2016. Optimization and modelling using the response surface methodology (RSM) for ciprofloxacin removal by electrocoagulation. Water Science and Technology, 73(7), 1673-1679.
Baxter, K. & Preston, C. L. 2010. Stockley’s drug interactions. 8th Edition. Pharmaceutical Press London, England.
Bayar, S., Yıldız, Y. Ş., Yılmaz, A. E., & İrdemez, Ş. 2011. The effect of stirring speed and current density on removal efficiency of poultry slaughterhouse wastewater by electrocoagulation method. Desalination, 280(1-3), 103-107.
Bayramoglu, M., Kobya, M., Can, O. T. & Sozbir, M. 2004. Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater. Separation and Purification Technology, 37(2), 117-125.
Behera, S. K., Kim, H. W., Oh, J. E. & Park, H. S. 2011. Occurrence and removal of antibiotics, hormones and several other pharmaceuticals in wastewater treatment plants of the largest industrial city of Korea. Science of the Total Environment, 409(20), 4351-4360.
Bener, S., Bulca, Ö., Palas, B., Tekin, G., Atalay, S. & Ersöz, G. 2019. Electrocoagulation process for the treatment of real textile wastewater: effect of operative conditions on the organic carbon removal and kinetic study. Process Safety and Environmental Protection, 129, 47-54.
Boxall, A. B., Rudd, M. A., Brooks, B. W., Caldwell, D. J., Choi, K., Hichmann, S. et al. 2012.  Pharmaceuticals and personal care products in the environment: what are the big questions?. Environmental Health Perspectives, 120(9), 1221-1229.
Cai, W., Weng, X. & Chen, Z. 2019. Highly efficient removal of antibiotic rifampicin from aqueous solution using green synthesis of recyclable nano-Fe3O4Environmental Pollution, 247, 839-846.
Can, O. T., Bayramoglu, M. & Kobya, M. 2003. Decolorization of reactive dye solutions by electrocoagulation using aluminum electrodes. Industrial and Engineering Chemistry Research, 42(14), 3391-3396.
Chatterjee, J., Rai, N. & Sar, S. K. 2014. Kinetic isotherm of amoxicillin antibiotic through adsorption and its removal by electrocoagulation, Oriental Journal of Chemistry, 30(2), 775-784.
Chou, W. L., Wang, C. T. & Huang, K. Y. 2009. Effect of operating parameters on indium (III) ion removal by iron electrocoagulation and evaluation of specific energy consumption. Journal of Hazardous Materials, 167(1-3), 467-474.
Czitrom, V. 1999. One-factor-at-a-time versus designed experiments. The American Statistician, 53(2), 126-131.
Dalvand, A., Gholami, M., Joneidi, A. & Mahmoodi, N. M. 2011. Dye removal, energy consumption and operating cost of electrocoagulation of textile wastewater as a clean process. Clean–Soil, Air, Water, 39(7), 665-672.
Daneshvar, N., Ashassi-Sorkhabi, H. & Tizpar, A. 2003. Decolorization of orange II by electrocoagulation method. Separation and Purification Technology, 31(2), 153-162.
Daughton, C. G. & Ternes, T. A. 1999. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change?, Environmental Health Perspectives, 107(6), 907.
Dias, O. A., Muniz, E. P. & da Silva Porto, P. S. 2019. Electrocoagulation using perforated electrodes: an increase in metalworking fluid removal from wastewater. Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 139, 113-120.
Duarte, J. L. S, Solano, A. M. S., Arguelho, M. L., Tonholo, J., Martínez-Huitle, C. A., & e Silva, C. L. D. P. 2018. Evaluation of treatment of effluents contaminated with rifampicin by fenton, electrochemical and associated processes. Journal of Water Process Engineering, 22, 250-257.
Doble, N., Shaw, R., Rowland-Hill, C., Lush, M., Warnock, D. W. & Keal, E. E. 1988. Pharmacokinetic study of the interaction between rifampicin and ketoconazole. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 21(5),
633-635.
El-Ashtoukhy, E. S., Zewail, T. M. & Amin, N. K. 2010. Removal of heavy metal ions from aqueous solution by electrocoagulation using a horizontal expanded Al anode. Desalination and Water Treatment, 20(1-3), 72-79.
Espinoza-Quiñones, F. R., de Souza, A. R., Módenes, A. N., Trigueros, D. E., de Pauli, A. R., de Souza, P. S.
et al. 2016. Removal performance, antibacterial effects, and toxicity assessment of ciprofloxacin treated by the electrocoagulation process. Water, Air, and Soil Pollution, 227(12), 460.
Fouad, Y. O. 2013. Electrocoagulation of crude oil from oil-in-water emulsions using a rectangular cell with a horizontal aluminium wire gauze anode. Journal of Dispersion Science and Technology, 34(2), 214-221.
Fouad, Y. O. A., Konsowa, A. H., Farag, H. A. & Sedahmed, G. H. 2009. Performance of an electrocoagulation cell with horizontally oriented electrodes in oil separation compared to a cell with vertical electrodes. Chemical Engineering Journal, 145(3), 436-440.
Garcia-Segura, S., Eiband, M. M. S., de Melo, J. V. & Martínez-Huitle, C. A. 2017. Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: a general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 267-299.
Hakizimana, J. N., Gourich, B., Chafi, M., Stiriba, Y., Vial, C., Drogui, P. et al. 2017. Electrocoagulation process in water treatment: a review of electrocoagulation modeling approaches. Desalination, 404, 1-21.
Henry, R. 2018. Etymologia: Rifampin. Emerging Infectious Diseases, 24(3), 523.
Hirsch, R., Ternes, T., Haberer, K. & Kratz, K. L. 1999. Occurrence of antibiotics in the aquatic environment. Science of the Total Environment, 225(1-2), 109-118.
Hussin, F., Abnisa, F., Issabayeva, G. & Aroua, M. K. 2017. Removal of lead by solar-photovoltaic electrocoagulation using novel perforated zinc electrode. Journal of Cleaner Production, 147, 206-216.
Jeong, J., Song, W., Cooper, W. J., Jung, J. & Greaves, J. 2010. Degradation of tetracycline antibiotics: mechanisms and kinetic studies for advanced oxidation/reduction processes. Chemosphere, 78(5), 533-540.
Ji, K., Kim, S., Han, S., Seo, J., Lee, S., Park, Y. et al. 2012. Risk assessment of chlortetracycline, oxytetracycline, sulfamethazine, sulfathiazole, and erythromycin in aquatic environment: are the current environmental concentrations safe?, Ecotoxicology, 21(7), 2031-2050.
Kamarehie, B., Ahmadi, F., Hafezi, F., Abbariki, A., Heydari, R. & Karami, M. A. 2018. Experimental data of electric coagulation and photo-electro-phenton process efficiency in the removal of metronidazole antibiotic from aqueous solution. Data in Brief, 18, 96-101.
Katal, R. & Pahlavanzadeh, H. 2011. Influence of different combinations of aluminum and iron electrode on electrocoagulation efficiency: application to the treatment of paper mill wastewater. Desalination, 265(1-3), 199–205.
Khandegar, V. & Saroha, A. K. 2013. Electrocoagulation for the treatment of textile industry effluent–a review. Journal of Environmental Management, 128, 949-963.
Khatibikamal, V., Torabian, A., Janpoor, F. & Hoshyaripour, G. 2010. Fluoride removal from industrial wastewater using electrocoagulation and its adsorption kinetics. Journal of Hazardous Materials, 179(1-3), 276-280.
Kobya, M. & Delipinar, S. 2008. Treatment of the baker’s yeast wastewater by electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials, 154(1-3), 1133-1140.
Lu, X., Chen, Z. & Yang, X. 1999. Spectroscopic study of aluminium speciation in removing humic substances by Al coagulation. Water Research, 33(15), 3271-3280.
Modirshahla, N., Behnajady, M. A. & Kooshaiian, S. 2007. Investigation of the effect of different electrode connections on the removal efficiency of tartrazine from aqueous solutions by electrocoagulation. Dyes and Pigments, 74(2), 249-257.
Modirshahla, N., Behnajady, M. A. & Mohammadi-Aghdam, S. 2008. Investigation of the effect of different electrodes and their connections on the removal efficiency of 4-nitrophenol from aqueous solution by electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials, 154(1-3), 778-786.
Mollah, M. Y. A., Schennach, R., Parga, J. R. & Cocke, D. L. 2001. Electrocoagulation (EC) science and applications. Journal of Hazardous Materials, 84(1), 29-41.
Mostafaloo, R., Yari, A. R., Mohammadi, M. J., Khaniabadi, Y. O. & Asadi-Ghalhari, M. 2019. Optimization of the electrocoagulation process on the effectiveness of removal of cefixime antibiotic from aqueous solutions. Desalination, 144, 138-144.
Moussa, D. T., El-Naas, M. H., Nasser, M. & Al-Marri, M. J. 2017. A comprehensive review of electrocoagulation for water treatment: potentials and challenges. Journal of Environmental Management, 186, 24-41.
Murthy, Z. V. P. & Parmar, S. 2011. Removal of strontium by electrocoagulation using stainless steel and aluminum electrodes. Desalination, 282, 63-67.
Nazari, M. & Ayati, B. 2018. Investigating of anionic surfactant removal using unipolar electro-flotation and electrocoagulation. Journal of Water and Wastewater, 29(3), 54-65. (In Persian)
Ouaissa, Y. A., Chabani, M., Amrane, A. & Bensmaili, A. 2014. Removal of tetracycline by electrocoagulation: kinetic and isotherm modeling through adsorption. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2(1), 177-184.
Perlroth, J., Kuo, M., Tan, J., Bayer, A. S. & Miller, L. G. 2008. Adjunctive use of rifampin for the treatment of staphylococcus aureus infections: a systematic review of the literature. Archives of Internal Medicine, 168(8), 805-819.
Rana, F. 2013. Rifampicin an overview’, International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 3(1), 83-87.
Rico, A., Oliveira, R., McDonough, S., Matser, A., Khatikarn, J., Satapornvanit, K., et al. 2014. Use, fate and ecological risks of antibiotics applied in tilapia cage farming in Thailand. Environmental Pollution, 191, 8-16.
Samarghandi, M., Ahmadisoost, Gh., Shabanloo, A., Majidi, S., Rezaee Vahidian, H., Maroufi, S., et al. 2017. Optimization of electrocoagulationvia response surface methodology to remove ciprofloxacin from aqueous media. Journal of Water and Wastewater, 28(2), 19-21. (In Persian)
Song, S., He, Z., Qiu, J., Xu, L. & Chen, J. 2007. Ozone assisted electrocoagulation for decolorization of CI Reactive Black 5 in aqueous solution: an investigation of the effect of operational parameters. Separation and Purification Technology, 55(2), 238-245.
Verlicchi, P., Galletti, A., Petrovic, M. & Barceló, D. 2010. Hospital effluents as a source of emerging pollutants: an overview of micropollutants and sustainable treatment options. Journal of Hydrology, 389(3-4), 416-428.
Verlicchi, P., Al Aukidy, M. & Zambello, E. 2015. What have we learned from worldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent? an overview and a discussion on perspectives. Science of the Total Environment, 514, 467-491.
Wishart, D. S., Feunang, Y. D., Guo, A. C., Lo, E. J., Marcu, A., Grant, J. R., et al. 2018. DrugBank 5.0: a major update to the Drug Bank database for 2018. Nucleic Acids Research, 46(D1), D1074-D1082.
Yoosefian, M., Ahmadzadeh, S., Aghasi, M. & Dolatabadi, M. 2017. Optimization of electrocoagulation process for efficient removal of ciprofloxacin antibiotic using iron electrode; kinetic and isotherm studies of adsorption.  Journal of Molecular Liquids, 225, 544-553.
Zaidi, S., Chaabane, T. & Msagati, T. A. M. 2015. Electro-coagulation coupled electro-flotation process : feasible choice in doxycycline removal from pharmaceutical effluents. Arabian Journal of Chemistry, 12,
0-11.
Zaied, M. & Bellakhal, N. 2009. Electrocoagulation treatment of black liquor from paper industry. Journal of Hazardous Materials, 163(2-3), 995-1000.
Zhang, H., Shang, Z., Zhou, C., Xue, Y., Liu, T. & Tan, W. 2019. Electrocoagulation treatment of wet flue-gas desulfurization wastewater using iron-based electrodes: influence of operating parameters and optimization. International Journal of Electrochemical Science, 14(3), 3114-3125.
Zhang, J., Fu, D., Xu, Y. & Liu, C. 2010. Optimization of parameters on photocatalytic degradation of chloramphenicol using TiO2 as photocatalyist by response surface methodology. Journal of Environmental Sciences, 22(8), 1281-1289.
Ziglam, H. M., Daniels, I. & Finch, R. G. 2004. Immunomodulating activity of rifampicin. Journal of Chemotherapy, 16(4), 357-361.