کلیدواژه‌ها = ازن
کاربرد اولترافیلتر، اشعه فرابنفش و ازن در تصفیه ثالثه پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 34-51

10.22093/wwj.2022.328619.3234

محمد جمالی نژاد؛ امیرحسام حسنی؛ سید مهدی برقعی؛ محمد مهدی امین؛ سمیه خیری؛ فیاضه سرجوقیان جوزدانی


بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 41-49

افشین تکدستان؛ علی‌اکبر عظیمی؛ علی ترابیان