کلیدواژه‌ها = صافی تند شنی
اثر سرعت صافی‌سازی و عمق بستر صافی تند شنی بر کارایی حذف ذرات معلق

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 31-38

مهدی مکاری؛ حسین بانژاد؛ محمدرضا مصدقی


ارزیابی کارایی حذف ذرات معلق آب توسط صافی تند شنی با تغییر غلظت ذرات و اندازه دانههای محیط بستر صافی

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 40-47

حسین بانژاد؛ مهدی مکاری؛ محمدرضا مصدقی؛ یاسر دعایی