کلیدواژه‌ها = شبکه آب‌رسانی
ارزیابی چند معیاره میزان آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 110-123

10.22093/wwj.2022.351591.3276

سهیل صفری؛ محمد مسافری؛ سامان جوادی پیر بازاری؛ مهدی ضرغامی؛ مهدی جهانگیری


ارزیابی عملکرد هیدرولیکی یک نوع میکروتوربین آبی عمود محور برای استفاده در شبکه آب‌رسانی فشار متوسط

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 16-26

10.22093/wwj.2020.199431.2914

حسین امجدی؛ جابر سلطانی؛ مرتضی خشه‌چی؛ امیر حسین احمدی حاجی