کلیدواژه‌ها = کریجینگ
پیش‌بینی تغییرات مکانی- زمانی سطح آب زیر‌زمینی در دشت بیرجند به‌روش کریجینگ

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 94-100

آزاده صاقیان؛ یدالله واقعی؛ محسن محمدزاده