نویسنده = علیرضا نظری علوی
تصفیه پساب حاوی امولسیون‌ روغن برش در آب به روش انعقاد الکتریکی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 44-56

10.22093/wwj.2023.382513.3316

علیرضا نظری علوی؛ شهناز قاسمی


تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 133-143

10.22093/wwj.2022.322697.3219

علیرضا نظری علوی؛ سید علی اکبر سجادی؛ محمد میرزایی؛ حامد حسنیان