نویسنده = حسین پورمقدس
بررسی شیمیایی و میکروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 26-31

10.22093/wwj.2003.176375

حسین پورمقدس؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ علی ظفرزاده


وجود MTBE درمنابع آب آشامیدنی

دوره 12، شماره 3، آذر 1380، صفحه 53-65

10.22093/wwj.2001.175936

حسین پورمقدس؛ خلیل الله معینیان


مقایسه کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زاینده رود با شاخص های بیولوژیکی موجود

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 22-30

10.22093/wwj.1998.174215

بیژن بینا؛ حسین پورمقدس؛ فلاح حیدرماه