نویسنده = عباس قاهری
مدل شبیه‌سازی کمّی-کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 2-14

حمیدرضا صفوی؛ عباس افشار؛ عباس قاهری؛ احمد ابریشم چی؛ مسعود تجریشی


به‌کارگیری رویکرد فازی در ارزیابی سیستم‌های آبیاری

دوره 14، شماره 3، آذر 1382، صفحه 2-11

10.22093/wwj.2003.176442

سید احمد حیدریان؛ حسین فرداد؛ محمدجواد منعم؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس قاهری؛ محمد تشنه‌لب