نویسنده = عزیر عابسی
مدل محاسب آنلاین شیرابه برای اماکن دفن زباله‌های شهری در استان مازندران (مطالعه موردی: مرکز دپوی زباله‌های بابل)

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 49-65

10.22093/wwj.2022.338942.3253

نیکی سلیمانی امیری؛ سینا ابراهیمی؛ مهدی عمادی؛ عزیر عابسی؛ مجید پیروی


تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 101-113

10.22093/wwj.2017.49230.2140

فاطمه شاچری؛ عزیر عابسی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ محسن سعیدی