نویسنده = محسن دهقانی
استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2022.337775.3251

نفیسه پناهی اوصالو؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی؛ محسن دهقانی