نویسنده = حمیدرضا سالمی
کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده‌رود (اصفهان)

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 19-31

حمیدرضا سالمی؛ منوچهر ترابی؛ شهرام اشرفی


سیمای کلی هیدرولوژی حوضه آبخیز زاینده‌رود

دوره 15، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 2-13

حمیدرضا سالمی؛ هاموندمورای راست