دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1371، صفحه 2-63 

یاداشت‌ فنی

برآورد هزینه احداث تصفیه خانه

صفحه 41-48

10.22093/wwj.1993.173503

ایوب ترکیان؛ حسن کلینی