مصاحبه با مهندس حمید غنی زاده( در مورد طرح استانداردهای آب و فاضلاب)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1993.173504

عنوان مقاله [English]

Interview with Engineer Hamid Ghanizadeh (About the Design of Water and Sewage Standards)