دوره و شماره: دوره 27، شماره 5 - شماره پیاپی 105، آذر و دی 1395، صفحه 1-118 (پیاپی: 105) 
بررسی مقایسه‌ای راندمان فرایند الکتروپرسولفات و فرایند الکتروفنتون در حذف فنل از محیط‌های آبی

صفحه 38-45

علیرضا رحمانی؛ سمیه اکبری؛ فهیمه زمانی؛ زینب معصومی؛ رویا هراتی؛ حلیمه الماسی؛ امیر شعبانلو


استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/TiO2/H2O2 در حذف نفتالین از آب

صفحه 53-63

بهروز کریمی؛ محمد صادق رجایی؛ مهری عیسوند؛ مریم حبیبی


شناسنامه علمی شماره

خبر

صفحه 95-95