دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 103، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-110 (پیاپی: 103 ) 

مقاله پژوهشی

سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی

صفحه 2-11

سید مهدی حسینی فرد؛ هادی قربانی؛ مصطفی آقازاده؛ مجتبی حسینی فرد


بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب

صفحه 20-25

سیده آناهیتا حسینی؛ صبا امیری کجوری؛ سید مسعود هاشمی کروئی