ارزیابی فرایند اکسیداسیون پیشرفته، فنتون هتروژن با نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شده Fe3O4/MWCNTs برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

سیپروفلوکساسین آنتی‌بیوتیکی پر مصرف در درمان عفونت‌ها است که تقریباً بخش عمده آن به‌صورت غیر متابولیزه دفع می‌شود و در نهایت از طریق تخلیه فاضلاب‌ها و پساب‌ها به منابع آبی وارد می‌شود. نانولوله‌های کربنه در سطح وسیعی برای حذف آلاینده‌ها استفاده شده است اما مشکلات ناشی از جداسازی آن مطرح است. هدف از این پژوهش، سنتز نانوکامپوزیت مگنتیت Fe3O4/MWCNTs و ارزیابی عملکرد آن در حذف سیپروفلوکساسین توسط فرایند فنتون هتروژن بود. نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شد و در شرایط آزمایشگاهی، با تأکید بر اثرات انواع پارامترهای مؤثر از جمله pH بین 4 تا 10، مقدار جاذب، یک تا 3 گرم در لیتر، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک 30 تا 200 گرم در لیتر، زمان تماس 15 تا 300 دقیقه و غلظت پراکسید هیدروژن 5 تا 25 میلی‌مول در لیتر انجام شد. برای تعیین ویژگی‌های نانوکامپوزیت مگنتیت سنتز شده از میکروسکوپ الکترونی عبوری، دستگاه پراش نگار اشعه ایکس و طیف‌سنج مادون قرمز استفاده شد. نتایج نشان داد که کارایی حذف سیپروفلوکساسین با غلظت 30 گرم در لیتر، در فرایند فنتون هتروژن 95 درصد بعد از زمان حدود 180دقیقه با نسبت مولی یک میلی‌لیتر پراکسید هیدروژن در 2 گرم آهن بود. بر مبنای نتایج می‌توان اظهار نمود که نانوکامپوزیت مگنتیت Fe3O4/MWCNTsقابلیت خوبی برای حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط‌های آبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Synthesized Fe3O4/MWCNTs Nanocomposite Used in the Heterogeneous Fenton Process for the Removal of Ciprofloxacin Antibiotic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Samadi 1
  • Reza Shokoohi 2
  • Roya Harati 3
1 Prof., Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Assoc. Prof., Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3 MSc Student of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Ciprofloxacin is an antibiotic vastly administrered for the treatment of infections. A major paortion of the drug remains non-metabolized and is excreted to find its way ultimately into water environments through discharge into wastewater. Although carbon nanotubes have been widely employed for the removal of contaminants, ciprofloxacin still poses problems against its proper removal. It is the objective of the present study to synthesize magnetite Fe3O4/MWCNTs and to evaluate its performance in ciprofloxacin removal via the heterogeneous Fenton process. For this purpose, the performance of the synthesized nanocomposite was evaluated while the effects of the following parameters were also investigated on the heterogenous Fenton process under lab conditions: pH, 4‒10); adsorbent quantity, 1‒3 g/l; initial antibiotic concentration, 30‒200 mg/l; contact time, 15‒300 min; and H2O2 concentration, 5‒25 μmol/l. Moreover, the synthesized Fe3O4/MWCNTs  was morphologically and microstructurally characterized using Transmission Electron Microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) while the formation of carboxylic functional groups was verified by Fourier transform infrared spectra (FT-IR). It was found that the efficiency of the heterogeneous Fenton process for the removal of ciprofloxacin at a concentration of 30 mg/l was 95% in approximately 180 minutes and a molar ratio of 1 ml H2O2/2g Fe. Based on the results obtained, the Fe3O4/MWCNTs magnetite nanocomposite is well capable of removing ciprofloxacin from aqueous solutions in the heterogeneous Fenton process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetite Nano-Composite
  • Ciprofloxacin Antibiotic
  • Heterogeneous Fenton
1. Dirany, A., Sirés, I., Oturan, N., and Oturan, M.A. (2010). “Electrochemical abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water.” Chemosphere, 81(5), 594-602.
2. Gulkowska, A., Leung, H.W., So, M.K., Taniyasu, S., Yamashita, N., and Yeung, L.W.Y. (2008). “Removal of antibiotics from wastewater by sewage treatment facilities in Hong Kong and Shenzhen, China.” Water Research, 42(1), 395-403.
3. Xian, Q., HuL., Chen, H., Chang, Z., and Zou, H. (2010). “Removal of nutrients and veterinary antibiotics from swine wastewater by a constructed macrophyte floating bed system.” Journal of Environmental Management, 91(12), 2657-2661.
4. Andreozzi, R., Canterino, M., Marotta, R., and Paxeus, N. (2005). Antibiotic removal from wastewaters: The ozonation of amoxicillin.” Journal of Hazardous Materials, 122(3), 243-250.
5. Boyd, G.R., Reemtsma, H., Grimm, D.A., and Mitra, S. (2003). “Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface and treated waters of Louisiana, USA and Ontario, Canada.” Science of the Total Environment, 311(1), 135-149.
6. Heberer, T. (2002). “Tracking persistent pharmaceutical residues from municipal sewage to drinking water.” Journal of Hydrology, 266(3), 175-189.
7. Wei, R. (2011). “Occurrence of veterinary antibiotics in animal wastewater and surface water around farms in Jiangsu Province.” Chemosphere, 82(10), 1408-14147.
8. El-Shafey, E-SI., Al-Lawati, H., and Al-Sumri, AS. (2012). “Ciprofloxacin adsorption from aqueous solution onto chemically prepared carbon from date palm leaflets.” Journal of Environmental Sciences, 24(9),
1579-1586.
9. Zha, S.X., Zhou, Y., Jin, X., and Chen, Z. (2013). “The removal of amoxicillin from wastewater using organobentonite.” J. Environ. Manag., 129, 569-576.
10. Moussavi, Gh., Alahabadi, A., Yaghmaeian, K., and Eskandari, M. (2013). “Preparati on, characterization and adsorption potential of the NHCl-induced activated carbon for the removal of amoxicillin antibiotic from water.” Chem. Eng. J., 217, 119-128
11.Yu-Chen, A.L., Lin, C.F. L., Line, J.M., and Andy Hong, P.K. (2009). “O3 and O3/H2O2 treatment of sulfonamide and macrolide antibiotics in wastewater.” J. of Hazardous Materials, 171, 452-458.
12. Koyuncu, I., Arikan, O.A., Wiesner, M.R., and Rice, C. (2008). “Removal of hormones and antibiotics by nanofiltration membranes.” Journal of Membrane Science, 309(1), 94-101.
13. Kim, T-H., Kim, S.D., Kim, H.Y., Lim, S.J, Lee, M., and Yu, S. (2012). “Degradation and toxicity assessment of sulfamethoxazole and chlortetracycline using electron beam, ozone and UV.” J. of Hazardous Materials, 227, 237-242.
14. Choi, K-J., Son H-J., and Kim S-H. (2007). “Ionic treatment for removal of sulfonamide and tetracycline classes of antibiotic.” Science of the Total Environment, 387(1), 247-256.
15.Choi, K-J., Kim, S-G., and Kim, S-H. (2008). “Removal of antibiotics by coagulation and granular activated carbon filtration.” J. of Hazardous Materials, 151(1), 38-43.
16. Elmolla, E.S., and Chaudhuri, M. (2010). “Degradation of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution by the UV/ZnO photocatalytic process.” J. of Hazardous Materials, 173(1), 445-449.
17. Deng, Y., and Englehardt, J.D. (2006). “Treatment of landfill leachate by the Fenton process.” Water Research, 40(20), 3683-3694.
18.Carabineiro, S., Thavorn-Amornsri, T., Pereira, M., and Figueiredo, J. (2011). Adsorption of ciprofloxacin on surface-modified carbon materials.” Water Research, 45(15), 4583-4591.
19.Jafari, M., Aghamiri, S.F., and Khaghanic, G. (2011). “Batch adsorption of cephalosporins antibiotics from aqueous solution by means of multi-walled carbon nanotubes.” World Applied Sciences Journal, 14(11), 1642-1650.
20. Kakavandi, B., Jonidi, A.J., Rezaei, R.K., Nasseri, S. Ameri, A., and Esrafily, A. (2013). “Synthesis and properties of Fe3O4-activated carbon magnetic nanoparticles for removal of aniline from aqueous solution: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies.” Iranian J. Environ. Health. Sci. Eng., 10(1), 19.
21. Zhao, X., Wang, J., Wu, F., Wang, T., Cai, Y., Shi, Y., Jiang, J. (2010). “Removal of fluoride from aqueous media by Fe3O4@Al(OH)3 magnetic nanoparticles.” J. Hazard. Mater., 173(1-3), 102-109.
22. Morales-Cid, G., Fekete, A., Simonet, B.M., Lehmann, R., Cardenas, S., and Zhang, X., Valcarcel, M., and Schmit-kopplin, (2010). “In situ synthesis of magnetic multiwall carbon nanotube composites for the clean-up of (fluoro) quinolones from human plasma prior to ultrahigh pressure liquid chromatography analysis.” Anal. Chem., 82(7), 2743-2752.
23. Hu, X., Liu, B., Deng, Y., Chen, H., Luo, S., Sun, C, Yang, P., and Yang, Sh. (2011). “Adsorption and heterogeneous fenton degradation of 17α-methyltestosterone on nano Fe3O4/MWCNTs in aqueous solution.” Applied Catalysis B: Environmental, 107(3), 274-283.
24.Chen, W-R., and Huang, C-H. (2014). “Adsorption and transformation of tetracycline antibiotics with aluminum oxide.” Chemosphere, 79(8), 779-785.
25.Li, H., Zhang, D., Han, X., and Xing, B. (2014). “Adsorption of antibiotic ciprofloxacin on carbon nanotubes: pH dependence and thermodynamics.” Chemosphere, 95, 150-155.
26. Zhang, L., Song, X., Liu, X., Yang, L., Pan, F., Lv, J. (2011). “Studies on the removal of tetracycline by  multi-walled carbon nanotubes.” Chem. Engin. J., 178, 26-33.
27.Wang, C-J., Li, Z., Jiang, W-T., Jean, J-S., Liu, C-C. (2010). “Cation exchange interaction between antibiotic ciprofloxacin and montmorillonite.” J. of Hazardous Materials, 183(1), 309-314.
28.Zhou, Y., Jin, X., and Chen, Z. (2013). “The removal of amoxicillin from wastewater using organobentonite.” J. of Environmental Management, 129, 569-576.
29. Huang, Y.H., and Zhang, T.C. (2004). “Effects of low pH on nitrate reduction by iron powder.” Water Research, 38(11), 2631-2642.