دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 1-119 (پیاپی: 75) 

مقاله پژوهشی

عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز

صفحه 2-8

عباس علیزاده شوشتری؛ محمد مهدی امین؛ رامین نبی‌زاده نودهی؛ نعمت‌اله جعفرزاده؛ محمد قاسمیان


اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

صفحه 28-36

حسین شیرانی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ مجید افیونی؛ حسین دشتی


اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت

صفحه 37-44

ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ یوسف پای‌گذار؛ یاسر اسماعیلیان


تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل‌های هوشمند در پیش‌بینی ضریب انتشار طولی رودخانه‌ها

صفحه 99-107

عباس اکبرزاده؛ روح‌اله نوری؛ اشکان فرخ‌نیا؛ امیر خاکپور؛ محمد سلمان صباحی