بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آبهای‌سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

2 دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب، دانشگاه علم و صنعت ایران، همکار پژوهشکده منابع آب، مؤسسه تحقیقات آب

چکیده

بهره‌برداری تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در مقایسه با بهره‌برداری جداگانه این منابع، منجر به افزایش اعتمادپذیری و کاهش کمبودها و هزینه‌های بهره‌برداری می‌گردد. در این تحقیق دو گزینه بهره‌برداری از آب زیرزمینی و بهره‌برداری تلفیقی منابع آب حوضه ابهر مورد توجه قرار گرفت. به‌این منظور دو مدل بهینه‌سازی پارامتر گسترده به نامهای GWOpt و CONJ به‌ترتیب برای بهره‌برداری آب زیرزمینی و بهره‌برداری تلفیقی آبهای‌سطحی و زیرزمینی، هر دو با هدف حداقل‌سازی افت تراز آبخوان ارائه شد. بالا بودن حجم محاسبات مدل‌های بهینه‌سازی گسترده در سیستم‌های واقعی، محدودیتهای مختلفی در پی داشته است. در این راستا، به‌منظور توسعه مدل‌ها از رویکرد ماتریس پاسخ واحد استفاده شد. مدل‌های بالا در قالب برنامه‌ریزی خطی تهیه گردید. در این رویکرد ابتدا رفتار آب زیرزمینی به‌کمک مدل شبیه‌سازی MODFLOW در قالب ماتریس‌های پاسخ واحد مشخص شد و این مقادیر در مدل بهینه‌سازی قرار گرفت. نتیجه حل مدل بهینه‌سازی نشان داد که میزان افت تراز میانگین برای مدل CONJ از مدل GWOpt کمتر است. همچنین در مقایسه با مدل شبیه‌سازی که بیانگر شرایط بهره‌برداری واقعی است، با لحاظ نمودن محدودیتهای مختلف، در مجموع شش درصد کاهش افت به‌دست آمد. به‌منظور کاربرد عملی مدل پیشنهادی، یک نرم‌افزار که در حکم یک سیستم تصمیم یار بود، توسعه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater Resources in Abhar River Basin

نویسندگان [English]

  • Saeid Alimohammadi 1
  • Hojjat Hosseinzadeh 2
1 Assist. Prof., Dept. of Water Resources Eng., University of Water and Power Technology, Tehran
2 Ph.D Student of Civil Eng., Iran University of Science and Technology, Member of Water Resources Research Center, Water Research Institute, Tehran
چکیده [English]

Conjunctive use of surface and ground-water resources, compared to disjunctive operation of these systems, increases system reliability and decreases water deficits and operational costs. In this study, the two alternatives of groundwater (GWOpt model) operation and conjunctive use of surface and groundwater resources (CONJ model) are considered for Abhar river basin in Iran. In both models, the objective function is minimization of mean groundwater drawdown. The vast amount of calculations needed for distributed parameter optimization models is a major limitation in real systems. However, the above two models are linear and the unit response matrix approach is utilized. The first step in this approach is to calculate the unit response matrices (as the behavior of the groundwater system) using a simulation model, such as MODFLOW. The next step involves incorporating these matrices into the optimization model. The results obtained from the solution of the optimization model indicate that the mean drawdown in the CONJ model is less than that in the GWOpt model. In addition, a decrease of only 6% decrease was observed in the mean drawdown when compared to the simulation model.  A decision support system has also been developed that enables the model to be used in real situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjunctive use
  • Unit Response Matrix
  • Distributed parameter optimization
  • Simulation
1- Buras, N. (1967). “Conjunctive operation of dams and aquifers.” J. Hydraul. Div., 89 (6), 111-131.
2- Young, R. A., and Bredehoeft, J. D. (1972). “Digital computer simulation for solving management problems of conjunctive groundwater and surface water system.” Water Resour. Res., 8 (3), 533-556.
3- Bredehoeft, J. D., and Young, R. A. (1983). “Conjunctive use of groundwater and surface water for irrigated agriculture: Risk aversion.” Water Resour. Res., 19 (5), 1111-1121.
4- Maddock, T. (1972). “Algebraic technological function from a simulation model.” Water Resour. Res., 8 (1), 129-134.
5- Morel-Seytoux, H. J. (1975). “A simple case of conjunctive surface-groundwater management.” J. of Groundwater, 13(6), 506-515.
6- Morel-Seytoux, H. J., and Dally, C. J. (1975). “A discrete kernel generator for stream aquifer studies.” Water Resour. Res., 11 (2), 253-260.
7- Matsukawa, J., Finney, B. A., and Willis, R. (1990). “Conjunctive-use planning in mad river basin, California.” J. Water Resour. Plan. Manag., 11 (2), 115-132.
8- Peralta, R. C., Contiller, R. A., and Terry, J. E. (1995). “Optimal large-scale conjunctive water-use planning: Case study.” J. Water Res. Plan. Manag., 121 (6), 471-478.
9- Richard, E. G. (1995). “Ground water-Surface water management with stochastic surface water supplies: Simulation-optimization approach.” Water Resour. Res., 31 (11), 2845-2865.
10- Lall, U. (1995). “Yield model for screening surface- and ground water development.” J. Water Res. Plan. Mang., 121 (1), 9-21.
11- Basagaoglu, H., Marino, M. A., and Shumway, R. H. (1999). “d-Form approximating problem for a conjunctive water resource management model.” Advances in Water Resources, 23, 69-81.
12- Miller, S., and Labadie, J. (2003). “A decision support system for optimal planning of conjunctive use progress.” J. of American Water Resources Association, 39(3), 517-528.
13- Alimohammadi, S. (2005). “Optimum design and planning of surface water and groundwater system-cyclic storage approach.” Ph.D. Thesis in Civil Eng., Iran University of Science and Tech., Tehran. (In Persian)
14- Alimohammadi, S., and Afshar, A. (2005), “Optimum design of cyclic storage systems; distributed parameter approach: 1- system definition and model formulation, 2- model solution methodology and analysis of results.” Proc. of the 5th WSEAS/IASME Int. Conf. on SYSTEMS THEORY and SCIENTIFIC COMPUTATION, Malta, 243-256.
15- Afshar, A., Ostadrahimi, L., Ardeshir, A., and Alimohammadi, S. (2008). “Lumped approach to a multi-period–multi-reservoir cyclic storage system optimization” Water Resources Management, 22, 1741-1760.
16- Alimohammadi, S., Afshar, A., and Marino, M. A. (2009). “Cyclic storage systems optimization: Semi-distributed parameter approach.” J. of American Water Works Association, 101 (2), 90-103.
17- Afshar, A., and Alimohammadi, S. (2007). “Aquifer response generation using artificial neural networks.” Int. J. of Science and Engineering, 18 (2), 65-75.
18- Gorelick, S. M. (1983). “A review of distributed parameter groundwater management modeling methods.” J. of Water Resources Research, 19 (2), 305-319.
19- Mays, L. W., and Tung, Y. K. (1992). Hydrosystems engineering and management, McGraw-Hill Inc, New York.
20- Aguado, E., and Remson, I. (1974). “Groundwater hydraulic in aquifer management.” J. Hydraul. Div., 100 (1), 103-118.
21- Willis, R., and Yeh, W. W-G. (1987). Groundwater systems planning and management, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
22- Lee, A. S., and Aronofsky, J. S. (1958). “A linear programming model for scheduling crude oil production.” J. of Petroleum, 213, 21-54.
23- Heidari, M. (1982). “Application of linear systems theory and linear programming to groundwater management in Kansas.” Water Res. Bull., 18 (6), 1003-1012.
24- Yazicigil, H. (1990), “Optimal planning of multi aquifer system.” J. Water Resour. Plann. Manage. Div., 113, 257-273.
25- McDonald, M. G., and Harbough, A. W. (1988). A modular three- dimensional finite difference groundwater flow model, United States Geological Survey, Book 6 of Modeling Techniques, USA.
26- Waterloo Hydro Geologic Inc. (1996). “Visual MODFLOW.” Software, and Technical Documentations, User's Mannual.
27- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjuctive use of Abhar Plain, Vol 3: Hydrology, Tehran. (In Persian)
28- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjuctive use of Abhar Planin, Vol 10: Surface water resources operation, Tehran. (In Persian)
29- Abfan Consulting Engineers. (2000). Project of Kinevars dam. Water resources planning and economic assessments report, Tehran. (In Persian)
30- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjucive use of Abhar plain, Vol 4: Hydrogeology, Tehran. (In Persian)
31- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjuctive use of Abhar plain, Vol 11: Groundwater and conjuctive use optimization model, Tehran. (In Persian)
32- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjuctive use of Abhar plain, Vol 9: Groundwater simulation model, Tehran. (In Persian)
33- Loucks, D. P., and Van Beek, E. (2005). Water resources systems planning and management, An introduction to methods, models and applications, UNESCO Publishing, Paris.
34- Abkhan Consulting Engineers. (2003). Project of conjuctive use of Abhar plain, Vol 12: Abhar- RBcoum software user's manual, Tehran. (In Persian)