کلیدواژه‌ها = اکسیژن‌خواهی شیمیایی
تصفیه پساب حاوی امولسیون‌ روغن برش در آب به روش انعقاد الکتریکی

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 44-56

10.22093/wwj.2023.382513.3316

علیرضا نظری علوی؛ شهناز قاسمی


رنگ‌بری و معدنی سازی رنگ‌زای راکتیو RO16 و پساب نساجی با فرآیند نانوفتوکاتالیزی در مقیاس پایلوت

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 45-51

مرجان قنبریان؛ امیرحسین محوی؛ رامین نبی‌زاده؛ سعیده سعیدنیا