کلیدواژه‌ها = فرایند جذب
بررسی کاربرد سنگ آتشفشانی پامیس در حذف آهن از آب

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 39-45

علیرضا رحمانی؛ منیره عباسی؛ زهرا کاشی‌تراش اصفهانی


کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 18-25

علیرضا عسگری؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ اقدس خیری؛ آذر قصری؛ فروغ واعظی