کارایی صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF) در کاهش کلیفرم پساب خروجی لاگون هوادهی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشگاه علوم پزشکی قم

4 کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

صافیهای درشت دانه با جریان افقی در نرخهای فیلتراسیون کمتر از 1/5 متر بر ساعت توانایی قابل قبولی در کاهش جامدات معلق و بار میکربی منابع آب سطحی، بدون استفاده از مواد منعقد کننده دارند و از گزینه‌های مطرح پیش‌تصفیه قبل از صافی شنی کُند محسوب می‌شوند. در محل ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه‌خانة فاضلاب شهر قم یک واحد پایلوت صافی درشت دانه با جریان افقی نصب گردید. طراحی این صافی با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده از این نوع در پیش تصفیه آبهای سطحی انجام گرفت. صافی مزبور به صورت استوانه‌ای به شعاع قاعده 0/25 متر و طول 4 متر همراه با سه لایه ساخته شد. عملیات نمونه‌برداری در سه نرخ فیلتراسیون 0/5, 1 و 1/5 متر بر ساعت انجام شد و شامل برداشت همزمان روزانه از ورودی و خروجی صافی به منظور انجام آزمایش‌های تعیین کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی بود. تحلیل آماری آنالیز کوواریانس داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که نرخ فیلتراسیون دارای تأثیر معنی‌داری بر مقادیر خروجی کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی است. در حالت عملکرد بهینه صافی, میانگین حذف کل کلیفرم‌ها در هر سه نرخ فیلتراسیون بیش از 90 درصد گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Horizontal Roughing Filter (HRF) in Coliform Removal from Aerated Lagoon Effluent

نویسندگان [English]

  • Ramin Nabizadeh 1
  • Kazem Nadafi 2
  • Foroogh Vaezi 2
  • Mohammad Khazaei 3
  • Morteza Safdari 4
1 Assistant Prof., Department of Health, Tehran University of Medical
2 Associate Prof., Department of Health, Tehran University of Medical Sciences
3 M.Sc. in Environmental Health Engineering, Qom University of Medical Sciences
4 Environmental Health Expert, School of Environmental Health , Qom University of Medical Sciences
چکیده [English]

Horizontal roughing filters (HRF) can properly remove suspended solids and microorganisms from surface waters if they operate at filtration rates below 1.5 m/h. These filters are common raw water pre-treatment before slow sand filters. This study was conducted by installing an HRF pilot system on effluent pumping station city of Qom wastewater treatment plant based on the aerated lagoon process. The pilot was a horizontal cylindrical column consisting of three compartments filled with river gravel of various sizes. Grab samples were simultaneously taken from inlet and outlet of the HRF at three filtration rates: 0.5, 1, and 1.5 m/h. Total and fecal coliforms were tested according to standard methods for water and wastewater tests. Results indicated that filtration rate had a significant effect on the amounts of total and fecal coliforms in HRF effluent. For the HRF steady-state operation, average total coliform removal efficiency for all filtration rates was higher than 87 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Coliform
  • Fecal coliform
  • Wastewater Treatment
  • Horizontal Roughing Filter
  • Aerated Lagoon
1- واعظی، ف. (1376). انتخاب روش مناسب تصفیه و دفع فاضلابهای صنعتی. نشریه شماره 2157، انتشارات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.
2- Karia, G. L., and Christian, R. A.( 2004). Wastewater treatment, Prentice Hall, New Delhi.
3- Crites, R., and Tchobanoglous, J.(1998). Small and decentralized wastewater management systems,2nd Ed., McGraw-Hill, New York.
4 -احمدی مقدم، م).1383(.بررسی راهکارهای مواجهه با کدورتهای فصلی در تصفیه‌خانه‌های آب. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
5- Crittenden, J. C., Rhodes, R., Hand, D. W., How, K. J., and Tchobanoglous, G. (2005). Water treatment, principles and design, 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York.
6- Wegelin, M.(1996). Surface water treatment by roughing filteration: a design construction and operation manual, SANDEC, Report No:02/96.
7 -عظیمی، ع. ا.، و زمانزاده، م. ( 1382 ). تصفیه آبهای سطحی در کشورهای در حال توسعه، انتشارات دانشگاه تهران.
8-سرومیلی، م. (1384). بهبود کیفیت فاضلاب تصفیه شده برای مصارف شهری غیر شرب با استفاده از فیلتراسیون درشت دانه با جریان افقی. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
9- Collins, M. R.(1991). “Evaluating modifications  to slow sand filters.” J. AWWA., 83(9), 62-70.
10- طباطبایی فرد، ن. (1380). بررسی کارایی صافیهای درشت دانه در حذف کدورت و تخم انگل از آبهای سطحی. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
11- Wegelin, M.(2001). Information and training for low-cost water supply and sanitation, Participants, note. UNDP-world bank water and sanitation program, Report No. 4,5.
12- قانعیان، م. ت.، مصداقی نیا، ع.، و احرامپوش، م. ح.(1380). مبانی استفاده مجدد از فاضلاب، کلیات، روشها، استانداردها و مخاطرات بهداشتی، انتشارات طب گستر.
13- United States Environmental Protection Agency.(1992).Guidline for water reuse, Technology transfer manual, EPA, Office of  research and development, 625/R-92/004., Washington, D.C.