مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری- تهران فرصتی مغتنم و مسئولین سنگین

نوع مقاله : مطلب علمی

10.22093/wwj.2002.175947

عنوان مقاله [English]

The Regional Center of Urban Water Management-Tehran is a Great Opportunity and Heavy Officials