مصاحبه با آقای مهندس ابوالقاسم رحمانی ( معاونت امور مهندسی و عضو هیأت مدیره شرکت مهنسی آب و فاضلاب کشور)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.2000.174953

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Engineer Abolqasem Rahmani (Deputy for Engineering Affairs and Member of the Board of Directors of Engineering Water and Wastewater Company of Iran)