سخن سردبیر: مدیریت جامع آب شهری ضرورتی برای توسعه پایدار

نوع مقاله : سرمقاله

10.22093/wwj.2000.174931

عنوان مقاله [English]

Editor's Note: Comprehensive Urban Water Management is a Necessity for Sustainable Development