نویسنده = محسن اربابی
بررسی کارایی برکه های تثبیت فاضلاب در آب و هوای سرد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 19-30

10.22093/wwj.1999.174733

محسن اربابی؛ محمدرضا زاهدی؛ حشمت الله هاشمی


بررسی شاخص انگلبرگ در تصفیه‌ خانه‌های شمال و جنوب اصفهان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1375، صفحه 15-22

10.22093/wwj.1996.173890

محسن اربابی؛ حسین موحدیان؛ بیژن بینا


بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ها و کلیفرمهای مدفوعی

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 2-11

10.22093/wwj.1995.173836

حسین موحدیان؛ بیژن بینا؛ محسن اربابی