نویسنده = شکوه السادات بابامیر
تأثیر آهک در حذف باکتری های رشته ای و کنترل بالکینگ

دوره 10، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 31-38

10.22093/wwj.1999.174807

احمدرضا صهبایی؛ علی اکبر عظیمی؛ محمد کرباسی؛ شکوه السادات بابامیر


تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 35-40

10.22093/wwj.1995.173839

بیژن بینا؛ علی قیصری؛ شکوه السادات بابامیر


تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن

دوره 5، شماره 1، آذر 1373، صفحه 21-25

10.22093/wwj.1994.173563

بیژن بینا؛ علی قیصری؛ شکوه السادات بابامیر