تخریب سونوکاتالیزوری تتراسایکلین با نانوذرات سولفید روی دوپه شده با ساماریوم: بهینه‌سازی و سینتیک فرایند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تتراسایکلین از رایج‌‌ترین آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده در درمان بیماری‌های عفونی است. ورود این ترکیب دارویی به محیط زیست می‌تواند منجر به مشکلات عدیده‌ای شود. این پژوهش با هدف بررسی کارایی حذف تتراسایکلین با فرایند سونوکاتالیزوری توسط سولفید روی دوپه شده با ساماریوم (Sm-ZnS) انجام شد. نانوذرات Sm-ZnS با روش هم‌رسوبی به کمک امواج فراصوت سنتز و استفاده شدند. آزمایش‌های سونوکاتالیزوری در بالن مجهز به حمام آب و تحت امواج فراصوت حاصل از پروب در شرایط عملیاتی مختلف انجام شدند. نتایج نشان داد که کارایی تخریب با افزایش مقدار کاتالیزور (از 2/0 تا 1 گرم در لیتر)، قدرت و زمان اعمال امواج فراصوت (به ‌ترتیب از 30 تا 50 وات و 10 تا 30 دقیقه) افزایش می‌یابد، در حالی که با افزایش غلظت اولیه دارو (از 10 تا 30 میلی‌گرم در لیتر) کاهش می‌یابد. مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایند با طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ نشان داد تحت شرایط بهینه (غلظت اولیه تتراسایکلین برابر 15 میلی‌گرم در لیتر، مقدار Sm-ZnS برابر 4/0 گرم در لیتر قدرت امواج برابر 45 وات و مدت زمان 15 دقیقه) کارایی تخریب بیش از 97 درصد است. از بررسی‌های سینتیکی معلوم شد که فرایند سونوکاتالیزوری از مدل سینتیکی درجه اول ظاهری با ثابت سرعت min-1223/0 پیروی می‌کند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که فرایند سونوکاتالیزوری با استفاده از کاتالیزور Sm-ZnS می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر و قابل دسترس برای حذف تتراسایکلین از فاضلاب و پساب صنایع دارویی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sonocatalytic Degradation of Tetracycline by Sm-Doped ZnS Nanoparticles: Optimization and Kinetics of Process

نویسنده [English]

  • Ali Mehrizad
Assoc. Prof., Dept. of Chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Tetracycline (TC) is one of the most prevalent antibiotics which is used to treat the infectious diseases. Entrance of this pharmaceutical compound to the environment can lead to numerous problems. Therefore, this study was conducted with the aim of evaluation of the removal efficacy of TC by sonocatalytic process using samarium-doped zinc sulfide (Sm-ZnS). In this study, Sm-ZnS nanoparticles were synthesized through an ultrasound-assisted co-precipitation method and were used for sonocatalytic degradation of TC. The sonocatalytic experiments were conducted in a flask equipped with a water bath under the ultrasonic (US) waves resulting from a probe at different operational conditions. The results showed that the degradation efficiency increases with the increase of catalyst amount (0.2-1 g/L), US power (30-50 W) and time (10-30 min), and reduces with the increment of the TC initial concentration (10-30 mg/L). Modeling and optimization of the process by response surface methodology revealed that under the optimum conditions ([TC]0= 15 mg/L, [Sm-ZnS]0= 0.4 g/L, US power= 45 W and t= 15 min), degradation efficiency reached 97%. Kinetics studies showed that the sonocatalytic process follows the pseudo-first-order model with the rate constant of 0.223 min-1. Based on the results it can be concluded that the sonocatalytic process using Sm-ZnS catalyst can be used as an effective and available method to remove TC from sewage and pharmaceutical wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetracycline
  • Sonocatalyst
  • Sm-doped ZnS
Adewuyi, Y. G. 2001. Sonochemistry: environmental science and engineering applications. Industrial and Engineering Chemistry Research, 40, 4681-4715.
Bakhtkhosh, P. & Mehrizad, A. 2017. Sonochemical synthesis of Sm-doped ZnS nanoparticles for photocatalytic degradation of Direct Blue 14: experimental design by response surface methodology and development of a kinetics model. Journal of Molecular Liquids, 240, 65-73.
Bezerra, M. A., Santelli, R. E., Oliveira, E. P., Villar, L. S. & Escaleira, L. A. 2008. Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. Talanta, 76, 965-977.
Chakma, S. & Moholkar, V. S. 2015. Investigation in mechanistic issues of sonocatalysis and sonophotocatalysis using pure and doped photocatalysts. Ultrasonics Sonochemistry, 22, 287-299.
Chen, W. R. & Huang, C. H. 2010. Adsorption and transformation of tetracycline antibiotics with aluminum oxide. Chemosphere, 79, 779-785.
Choi, K. J., Kim, S. G. & Kim, S. H. 2008. Removal of antibiotics by coagulation and granular activated carbon filtration. Journal of Hazardous Materials, 151, 38-43.
Chong, S., Zhang, G., Wei, Z., Zhang, N., Huang, T. & Liu, Y. 2017. Sonocatalytic degradation of diclofenac with FeCeOx particles in water. Ultrasonics Sonochemistry, 34, 418-425.
Dorraji, M. S., Amani-Ghadim, A. R., Rasoulifard, M. H., Taherkhani, S. & Daneshvar, H. 2017. The role of carbon nanotube in zinc stannate photocatalytic performance improvement: experimental and kinetic evidences. Applied Catalysis B: Environmental, 205, 559-568.
Fang, X., Zhai, T., Gautam, U. K., Li, L., Wu, L., Bando, Y. et al. 2011. ZnS nanostructures: from synthesis to applications. Progress in Materials Science, 56, 175-287.
Farhadi, S. & Siadatnasab, F. 2017. Sonocatalytic degradation of organic pollutants by CdS nanoparticles hydrothermally prepared from cadmium (II) diethanoldithiocarbamate. Desalination and Water Treatment, 66, 299-308.
Gad-Allah, T. A., Ali, M. E. & Badawy, M. I. 2011. Photocatalytic oxidation of ciprofloxacin under simulated sunlight. Journal of Hazardous Materials, 186, 751-755.
Gopal, R., Kaur, S., Ma, Z., Chan, C., Ramakrishna, S. & Matsuura, T. 2006. Electrospun nanofibrous filtration membrane. Journal of Membrane Science, 281, 581-586.
Hassani, A., Khataee, A., Karaca, S., Karaca, C. & Gholami, P. 2017. Sonocatalytic degradation of ciprofloxacin using synthesized TiO2 nanoparticles on montmorillonite. Ultrasonics Sonochemistry, 35, 251-262.
Hoseini, M., Safari, G. H., Kamani, H., Jaafari, J., Ghanbarain, M. & Mahvi, A. H. 2013. Sonocatalytic degradation of tetracycline antibiotic in aqueous solution by sonocatalysis. Toxicological and Environmental Chemistry, 95, 1680-1689.
Hoseini, M., Safari, G. H., Kamani, H., Jaafari, J. & Mahvi, A. H. 2015. Survey on removal of tetracycline antibiotic from aqueous solutions by nano-sonochemical process and evaluation of the influencing parameters. Iranian Journal of Health and Environment, 8(2), 141-152. (In Persian)
Khan, M., Akhtar, S., Zafar, S., Shaheen, A., Luque, R. & Rehman, A. 2015. Removal of Congo red from aqueous solution by anion exchange membrane (EBTAC): adsorption kinetics and themodynamics. Materials, 8, 4147-4161.
Khataee, A., Darvishi Cheshmeh Soltani, R., Hanifehpour, Y., Safarpour, M., Gholipour Ranjbar, H. & Joo, S. W. 2014. Synthesis and characterization of dysprosium-doped ZnO nanoparticles for photocatalysis of a textile dye under visible light irradiation. Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 1924-1932.
Laidler, K. J. 1985. Chemical kinetics and the origins of physical chemistry. Archive for History of Exact Sciences, 32, 43-75.
Li, B. & Zhang, T. 2010. Biodegradation and adsorption of antibiotics in the activated sludge process. Environmental Science and Technology, 44, 3468-3473.
Mehrizad, A., Behnajady, M. A., Gharbani, P. & Sabbagh, S. 2019. Sonocatalytic degradation of Acid Red 1 by sonochemically synthesized zinc sulfide-titanium dioxide nanotubes: optimization, kinetics and thermodynamics studies. Journal of Cleaner Production, 215, 1341-1350.
Oladoja, N. A., Adelagun, R.O.A., Ahmad, A. L., Unuabonah, E. I. & Bello, H. A. 2014. Preparation of magnetic, macro-reticulated cross-linked chitosan for tetracycline removal from aquatic systems. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 117, 51-59.
Palma, C., Carvajal, A., Vásquez, C. & Contreras, E. 2011. Wastewater treatment for removal of recalcitrant compounds: a hybrid process for decolorization and biodegradation of dyes. Chinese Journal of Chemical Engineering, 19, 621-625.
Poyatos, J. M., Muñio, M. M., Almecija, M. C., Torres, J. C., Hontoria, E. & Osorio, F. 2010. Advanced oxidation processes for wastewater treatment: state of the art. Water, Air, and Soil Pollution,205, 187-204.
Qiao, J., Zhang, H., Li, G., Li, S., Qu, Z., Zhang, M. et al. 2019. Fabrication of a novel Z-scheme SrTiO3/Ag2S/CoWO4 composite and its application in sonocatalytic degradation of tetracyclines. Separation and Purification Technology, 211, 843-856.
Qiu, P., Park, B., Choi, J., Thokchom, B., Pandit, A.B. & Khim, J. 2018. A review on heterogeneous sonocatalyst for treatment of organic pollutants in aqueous phase based on catalytic mechanism. Ultrasonics Sonochemistry, 45, 29-49.
Ranjit, K. T., Cohen, H., Willner, I., Bossmann, S. & Braun, A. M. 1999. Lanthanide oxide-doped titanium dioxide: effective photocatalysts for the degradation of organic pollutants. Journal of Materials Science, 34, 5273-5280.
Soltani, R.D.C., Mashayekhi, M., Naderi, M., Boczkaj, G., Jorfi, S. & Safari, M. 2019. Sonocatalytic degradation of tetracycline antibiotic using zinc oxide nanostructures loaded on nano-cellulose from waste straw as nanosonocatalyst. Ultrasonics Sonochemistry, 55, 117-124.
Zhang, Z., Lan, H., Liu, H. & Qu, J. 2015. Removal of tetracycline antibiotics from aqueous solution by amino-Fe (III) functionalized SBA15. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 471, 133-138.
Zhang, P., Li, Y., Cao, Y. & Han, L. 2019. Characteristics of tetracycline adsorption by cow manure biochar prepared at different pyrolysis temperatures. Bioresource Technology, 285, Article No. 121348.