تثبیت نانوذرات بنتونیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی بر روی سنگدانه‌های پامیس به‌منظور حذف نیترات از محلول آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

آلودگی نیترات در منابع آبی، به‌دلیل مشکلات زیست‌محیطی و خطر بالقوه برای سلامتی انسان به یک مسئله مهم تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی کارایی تثبیت نانوذرات اصلاح شده بنتونیت توسط سورفکتانت کاتیونی بر روی سنگدانه‌های پامیس به‌منظور حذف نیترات از محیط‌های آبی انجام شد. نانوذرات بنتونیت پس از اصلاح توسط سورفکتانت CTAB با عملیات گرمایی بر روی بستر سنگدانه‌های پامیس تثبیت شدند و مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب آماده شده با تکنیک‌های XRD، EDAX و SEM بررسی شد. از روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس بنکن برای ارزیابی اثر متغیرهای مستقل pH، دما و دز جاذب بر عملکرد پاسخ و همچنین پیشگویی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد. با استفاده از مدل ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ، ثابت‌های تعادلی و با استفاده از سینتیک شبه مرتبه اول و دوم، ثابت‌های سینتیکی محاسبه شد. با توجه به نتایج، مقدار بهینه راندمان حذف نیترات بر اساس مدل باکس بنکن در pH=5، میزان جاذب 15 گرم در لیتر و دمای 35 درجه سلسیوس، 49/63 درصد به‌دست آمد. همچنین با افزایش دز جاذب و زمان تماس، میزان حذف نیترات افزایش یافت در حالی که با افزایش pH و غلظت اولیه نیترات، راندمان حذف آن کاهش پیدا کرد. مطالعات ایزوترم نشان دادند که داده‌های آزمایشگاهی تطابق بهتری با ایزوترم لانگمیر دارند و بهترین مدل سینتیک جذب به‌وسیله مدل سینتیک شبه مرتبه دوم به‌دست آمد. همچنین راندمان احیا در 5 سیکل جذب و واجذب، بیش از 85 درصد بود. نتایج نشان داد که سنگدانه پامیس اصلاح شده می‌تواند به‌عنوان جاذب مؤثر و در عین حال قابل دسترس برای حذف آلاینده‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stabilization of Bentonite Nanoparticles Modified by Cationic Surfactant on Pumice Aggregates for the Removal of Nitrate from Aqueous Solution

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mikhak Beiranvand 1
  • Saeed Boroomand Nasab 2
  • Abdolrahim Hoshmand 3
1 PhD Student, Dept. of Irrigation and Drainage, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Prof., Dept. of Irrigation and Drainage, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Irrigation and Drainage, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Nitrate contamination in water resources has become an important issue because of the environmental issue and potential risk to human health. The aim of this study is investigating the stabilization of modified bentonite nanoparticles by cationic surfactant on pumice aggregates to remove nitrate from aqueous environments. Bentonite nanoparticles were investigated by XRD, EDAX, and SEM techniques after modification by CTAB surfactant with the thermal method on the substrate of Pumice aggregate stabilization and physical and structural characteristics of the adsorbent. In this research, response surface method based on the Box-Behnken model was used for evaluation of the effects of independent variables such as pH, temperature and the amount of adsorbent on the response function and prediction of the best response value. Langmuir and Freundlich isotherm models were used for calculating the equilibrium constants and pseudo-first and second order constants. According to the results, the optimum nitrate removal efficiency was determined 63.49% based on the Box-Behnken model in pH = 5, the adsorbent concentration of 15 g/L, and temperature 35°C. As well, the nitrate removal rate was increased by increasing the amount of adsorbent and contact time unless the removal efficiency was decreased with an increase in pH and initial nitrate concentration. Isotherm surveying showed that the laboratory data had better agreement with Langmuir isotherm and the best kinetic model of adsorption was determined by the pseudo-second-order kinetic model. Also, the recovery efficiency in 5 cycles of absorption and desorption was observed more than 85%. This study showed that modified Pumice aggregates could be used as an effective and economical adsorbent for pollutants elimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate Removal
  • Modified Pumice
  • Box Behnken
Acharya, S., Sharma, S., Chauhan, G. & Shree, D. 2018. Statistical optimization of electrocoagulation process for removal of nitrates using response surface methodology. Indian Chemical Engineer, 60, 269-284.
Ahmad, M., Ahmad, M., Usman, A. R., Al-Faraj, A. S., Abduljabbar, A. S. & Al-Wabel, M. I. 2018. Biochar composites with nano zerovalent iron and eggshell powder for nitrate removal from aqueous solution with coexisting chloride ions. Environmental Science and Pollution Research, 25, 25757-25771.
Azizi, A., Moniri, E., Hassani, A., Panahi, H. A. & Miralinaghi, M. 2019. Polymerization of graphene oxide with polystyrene: non-linear isotherms and kinetics studies of anionic dyes. Microchemical Journal, 145, 559-565.
Baei, M. S., Esfandian, H. & Nesheli, A. A. 2016. Removal of nitrate from aqueous solutions in batch systems using activated perlite: an application of response surface methodology. AsiaPacific Journal of Chemical Engineering, 11, 437- 447.
Banu, H. T. & Meenakshi, S. 2017. One pot synthesis of chitosan grafted quaternized resin for the removal of nitrate and phosphate from aqueous solution. International Journal of Biological Macromolecules, 104, 1517-1527.
Bashir, M. T., Salmiaton, A., Idris, A. & Harun, R. 2017. Kinetic and thermodynamic study of nitrate adsorption from aqueous solution by lignocellulose-based anion resins. Desalin Water Treat, 62, 449-456.
Boukhalfa, N., Boutahala, M., Djebri, N. & Idris, A. 2019. Kinetics, thermodynamics, equilibrium isotherms, and reusability studies of cationic dye adsorption by magnetic alginate/oxidized multiwalled carbon nanotubes composites. International Journal of Biological Macromolecules, 123, 539-548.
Daneshvar, E., Santhosh, C., Antikainen, E. & Bhatnagar, A. 2018. Microalgal growth and nitrate removal efficiency in different cultivation conditions: effect of macro and micronutrients and salinity. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 1848-1854.
Dehestani Athar, S., Asilian, H., Jonidi Jafari, A. & Moussavi, G. 2013. Catalytic oxidation of carbon monoxide using copper oxide nanoparticles supported on diatomite. Iran Occupational Health Journal, 10(1), 51-59. (In Persian)
Divband Hafshejani, L. D., Hooshmand, A., Naseri, A. A., Mohammadi, A. S., Abbasi, F. & Bhatnagar, A. 2016. Removal of nitrate from aqueous solution by modified sugarcane bagasse biochar. Ecological Engineering, 95, 101-111.
Fazlzadeh, M., Adhami, S., Vosoughi, M., Khosravi, R. & Sadigh, A. 2017. Nitrate ion adsorption from aqueous solution by a novel local green montmorillonite adsorbent. Journal of Health, 8, 298-311.
Golestanifar, H., Asadi, A., Alinezhad, A., Haybati, B. & Vosoughi, M. 2016. Isotherm and kinetic studies on the adsorption of nitrate onto nanoalumina and iron-modified pumice. Desalination and Water Treatment, 57, 5480-5487.
Gouran-Orimi, R., Mirzayi, B., Nematollahzadeh, A. & Tardast, A. 2018. Competitive adsorption of nitrate in fixed-bed column packed with bio-inspired polydopamine coated zeolite. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 2232-2240.
Hameed, B. & El-Khaiary, M. 2008. Removal of basic dye from aqueous medium using a novel agricultural waste material: Pumpkin seed hull. Journal of Hazardous Materials, 155, 601-609.
He, Y., Lin, H., Dong, Y., Li, B., Wang, L., Chu, S., et al., 2018. Zeolite supported Fe/Ni bimetallic nanoparticles for simultaneous removal of nitrate and phosphate: synergistic effect and mechanism. Chemical Engineering Journal, 347, 669-681.
Hu, Q., Chen, N., Feng, C. & Hu, W. 2015. Nitrate adsorption from aqueous solution using granular chitosan-Fe3+ complex. Applied Surface Science, 347, 1-9.
Islam, M. & Patel, R. 2010. Synthesis and physicochemical characterization of Zn/Al chloride layered double hydroxide and evaluation of its nitrate removal efficiency. Desalination, 256, 120-128.
Mahdavi, S. & Akhzari, D. 2016. The removal of phosphate from aqueous solutions using two nano-structures: copper oxide and carbon tubes. Clean Technologies and Environmental Policy, 18, 817-827.
Manjunath, S. & Kumar, M. 2018. Evaluation of single-component and multi-component adsorption of metronidazole, phosphate and nitrate on activated carbon from Prosopıs julıflora. Chemical Engineering Journal, 346, 525-534.
Mazarji, M., Aminzadeh, B., Baghdadi, M. & Bhatnagar, A. 2017. Removal of nitrate from aqueous solution using modified granular activated carbon. Journal of Molecular Liquids, 233, 139-148.
Morghi, M., Abidar, F., Soudani, A., Zerbet, M., Chiban, M., Kabli, H. & Sinan, F. 2015. Removal of nitrate ions from aqueous solution using chitin as natural adsorbent. International Journal of Research and Environmental Studies, 2, 8-20.
Nakhaei Pour, M., Abadi, S. f., Najarian, F., Safinejad, M. & Irvani, H. 2017. Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors. Journal of Occupational Hygiene Engineering, 3, 61-67.
Pandiarajan, A., Kamaraj, R., Vasudevan, S. & Vasudevan, S. 2018. OPAC (orange peel activated carbon) derived from waste orange peel for the adsorption of chlorophenoxyacetic acid herbicides from water: adsorption isotherm, kinetic modelling and thermodynamic studies. Bioresource Technology, 261, 329-341.
Pukcothanung, Y., Siritanon, T. & Rangsriwatananon, K. 2018. The efficiency of zeolite Y and surfactant-modified zeolite Y for removal of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid and 1, 1′-dimethyl-4, 4′-bipyridinium ion. Microporous and Mesoporous Materials, 258, 131-140.
Ranch, K. M., Maulvi, F. A., Naik, M. J., Koli, A. R., Parikh, R. K. & Shah, D. O. 2019. Optimization of a novel in situ gel for sustained ocular drug delivery using Box-Behnken design: in vitro, ex vivo, in vivo and human studies. International Journal of Pharmaceutics, 554, 264-275.
Samarghandi, M. R., Tarlani Azar, M., Mehranpoor, R. & Ahmadian, M. 2015. Survey the efficiency of iron- coated pumice in fluoride removal from aqueous solutions. Journal of Environmental Health Engineering, 2(2), 128-140. (In Persian)
Teimouri, A., Nasab, S. G., Vahdatpoor, N., Habibollahi, S., Salavati, H. & Chermahini, A. N. 2016. Chitosan/zeolite Y/nano ZrO2 nanocomposite as an adsorbent for the removal of nitrate from the aqueous solution. International Journal of Biological Macromolecules, 93, 254-266.
Valipour, F., Rezaee, A., Jonidi Jafari, A. & Khavanin, A. 2013. Photocatalytic removal of pseudomonas aerognisa from air using immobilized zno nanoparticle on iranian natural zeolite. Journal of Human, Environment and Health Promotion, 1(1), 28-33.
Wang, Y., Gao, B.-Y., Yue, W.-W. & Yue, Q.-Y. 2007. Adsorption kinetics of nitrate from aqueous solutions onto modified wheat residue. Journal of Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects, 308 (1-3), 1-5.
Wasse Bekele, G. F. & Fernandez, N. 2014. Removal of nitrate ion from aqueous solution by modified Ethiopian bentonite clay. International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4, 192-201.
Xi, Y., Mallavarapu, M. & Naidu, R. 2010. Preparation, characterization of surfactants modified clay minerals and nitrate adsorption. Applied Clay Science, 48, 92-96.
Xu, D., Li, Y., Yin, L., Ji, Y., Niu, J. & Yu, Y. 2018. Electrochemical removal of nitrate in industrial wastewater. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 12, 9.
Zeng, Y., Walker, H. & Zhu, Q. 2017. Reduction of nitrate by NaY zeolite supported Fe, Cu/Fe and Mn/Fe nanoparticles. Journal of Hazardous Materials, 324, 605-616.