مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

4 استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

استفاده از بقایای محصولات کشاورزی به‌عنوان جاذب‌های آلی ارزان‌قیمت برای حذف فلزات سنگین از آب، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب است. این پژوهش با هدف مقایسه میزان حذف سرب از محلول‌های آبی (0 تا 100 میلی‌گرم در لیتر) توسط جاذب‌های آلی (ساقه آفتابگردان، کاه گندم و ساقه ذرت) اصلاح نشده (خام) و اصلاح شده با بیکربنات سدیم 5/0 مولار و هیدروکسید سدیم 5/0 مولار انجام شد. همچنین در این پژوهش، همدماهای جذب سرب و کارایی حذف سرب توسط این جاذب‌های آلی بررسی شد. نتایج بررسی ترکیب بیوشیمیایی جاذب‌های آلی نشان داد که ساقه آفتابگردان دارای بیشترین مقدار سلولز، لیگنین و خاکستر، و کاه گندم و ساقه آفتابگردان به‌ترتیب بیشترین و کمترین مقدار همی‌سلولز را دارند. برازش داده‌های آزمایشی جاذب‌های اصلاح نشده و اصلاح شده با مدل‌های جذب نشان داد که مدل‌های لانگمیر و فروندلیچ نسبت به مدل تمکین برازش بهتری با داده‌های آزمایش داشتند. کارایی حذف سرب برای جاذب‌های اصلاح نشده به‌ترتیب برای ساقه آفتابگردان 94 تا 99 درصد، برای کاه گندم 85 تا 97 درصد و برای ساقه ذرت 55 تا 95 درصد به‌دست آمد. همچنین با اصلاح شیمیایی جاذب‌های آلی با بیکربنات سدیم، کارایی حذف سرب برای ساقه آفتابگردان 97 تا 99 درصد، برای کاه گندم 96 تا 98 درصد و برای ساقه ذرت 95 تا 97 درصد حاصل شد. حداکثر جذب تک لایه‌ای لانگمیر ساقه آفتابگردان، کاه گندم و ساقه ذرت اصلاح شده با بیکربنات سدیم 5/0 مولار و هیدروکسید سدیم 5/0 مولار نسبت به نوع اصلاح نشده آنها به‌ترتیب حدود 293، 305 و 394 درصد و 226، 265 و 363 درصد بیشتر بود. با اصلاح جاذب‌های آلی، فاکتور جداسازیاز 73/0-014/0 برای جاذب‌های اصلاح نشده به‌ترتیب به 93/0-065/0 برای جاذب‌های اصلاح شده با بیکربنات سدیم و 56/0- 023/0 برای جاذب‌های اصلاح شده با هیدروکسید سدیم رسید که نشان‌دهنده جذب مطلوب سرب بر روی جاذب‌های اصلاح شده و اصلاح نشده است. اصلاح شیمیایی جاذب‌های آلی با بیکربنات سدیم نسبت به هیدروکسید سدیم توانست کارایی و ظرفیت جاذب‌های آلی را بیشتر افزایش دهد. در کل، با توجه به روش تهیه آسان جاذب‌های آلی ارزان‌ قیمت اصلاح شده به روش شیمیایی و راندمان بالای آنها در حذف سرب از محلول‌های آبی، می‌توان این نمونه جاذب‌های ارزان‌ قیمت را برای مصارف کاربردی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficiency of Unmodified and Chemically Modified low-Cost Biosorbents in the Removal of Lead from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • Javad Abdollahi garekand 1
  • Ebrahim Sepehr 2
  • Vali Feiziasl 3
  • Mir Hassan Rasouli-Sadaghiani 4
  • Abbas Samadi 4
1 PhD Student, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assoc. Prof., Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assist. Prof., Dryland Agricultural Research Institute (DARI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
4 Prof., Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The application of residues of agricultural products as low-cost biosorbents for removing heavy metal from water, is particularly appropriate for developing countries. This study was conducted to compare the removal efficiency of lead (Pb (II)) from aqueous solutions with initial concentration of lead (0- 100 mg/L) by some raw (unmodified) biosorbents (sunflower stalks, wheat straw and corn stalks) and chemically modified of these biosorbents with NaHCO3 0.5 mol/L and NaOH 0.5 mol L. Also in this study, lead adsorption isotherms and lead removal efficiency by these biosorbents was investigated. Biochemical composition analysis of the studied biosorbents showed that sunflower stalks had the highest cellulose, lignin and ash content. Hemicellulose were highest in wheat straw but lowest in sunflower stalks. Langmuir and Freundlich models had a better fitness than the Temkin model for removal of lead by unmodified and modified biosorbents. The removal efficiency (RE) for unmodified sunflower stalks, wheat straw and corn stalks were obtained 94-99%, 85-97% and 55-95%, respectively. Also, by modification of biosorbents with NaHCO3, the removal efficiency (RE) of sunflower stalks, wheat straw and corn stalks were 94-99%, 85-97% and 55-95%, respectively. Maximum mono layer adsorption (qmax) of modified sunflower stalks, wheat straw and corn stalks increased 293, 305, 394 and 226, 265 and 363 percent compared to unmodified biosorbents, respectively. Separation factor of Langmuir (RL) increased from 0.014-0.73 (for unmodified biosorbents) to 0.065-0.93 (for modified biosorbents by NaHCO3) and 0.023-0.56 (for modified biosorbents by NaOH), indicated that the sorption reaction of lead by studied biosorbents are favorable. Chemical modification of the biosorbents with NaHCO3 could significantly increase the efficiency and capacity removal of lead from aqueous solutions. The ease of preparation of these chemically modified low-cost biosorbents and its high removal capacity for lead makes these biosorbents a good practical candidate for removal of lead from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Biosorbents
  • Lead
  • Removal Efficiency
  • NaHCO3
  • Aqueous Solutions
Acock, G. W. & Ward, J. K. 1978. Effect of location, variety and maturity on characteristics of wheat straw. Jounal of Animal Science, 47, 327- 334.
Ajmal, M., Ali Khan Rao, R., Anwar, S., Ahmad, J. & Ahmad, R. 2003. Adsorption studies on rice husk: removal and recovery of Cd (II) from wastewater. Bioresource Technology, 86, 147-149.
Al-Shannag, M., Al-Qodah, Z., Bani-Melhem, K., Qtaishat, M. R. & Alkasrawi, M. 2015. Heavy metal ions removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: kinetic study and process performance. Chemical Engineering Journal, 260, 749-756.
Anwar, J., Shafique, U., Waheed uz, Z., Salman, M., Dar, A. & Anwar, S. 2010. Removal of Pb (II) and Cd (II) from water by adsorption on peels of banana. Bioresource Technology, 101, 1752-1755.
Babarinde, N. A. A., Babalola, J. O. & Sanni, R. A. 2006. Biosorption of lead ions from aqueous solution by maize leaf. International Journal of Physical Sciences, 1, 23-26.
Bremner, J. M. & Mulvaney, C. S. 1982. Total nitrogen. In: Page, A. L. (Ed.) Methods of soil analysis. Part 2. chemical and microbiological properties. Madison, WI: American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Bulut, Y. & Tez, Z. 2007. Removal of heavy metals from aqueous solution by sawdust adsorption. Journal of Environmental Sciences, 19, 160-166.
Debela, F., Thring, R. W. & Arocena, J. M. 2012. Immobilization of heavy metals by co-pyrolysis of contaminated soil with woody biomass. Water, Air, and Soil Pollution, 223, 1161-1170.
Goering, H. K. & Van Soest, P. J. 1970. Forage fiber analyses (apparatus, reagents, procedures, and some applications), Washington, U.S. Agricultural Research Service.
Gurgel, L. V. A., Júnior, O. K., Gil, R. P. d. F. & Gil, L. F. 2008. Adsorption of Cu (II), Cd (II), and Pb (II) from aqueous single metal solutions by cellulose and mercerized cellulose chemically modified with succinic anhydride. Bioresource Technology, 99, 3077-3083.
Karnitz, O., Gurgel, L. V. A., de Melo, J. C. P., Botaro, V. R., Melo, T. M. S., de Freitas Gil, R. P., et al. 2007. Adsorption of heavy metal ion from aqueous single metal solution by chemically modified sugarcane bagasse. Bioresource Technology, 98, 1291-1297.
Kumar, U. 2006. Agricultural products and by-products as low cost adsorbent for heavy metal removal from water and wastewater: a review. Scientific Research and Essay, 1, 33- 37.
Kumar, U. & Bandyopadhyay, M. 2006. Sorption of cadmium from aqueous solution using pretreated rice husk. Bioresource Technology, 97, 104-109.
Larsen, V. J. & Schierup, H.-H. 1981. The use of straw for removal of heavy metals from waste water. Journal of Environmental Quality, 10, 188-193.
Maleki, A. & Zarasvand, M. A. 2008. Heavy metals in selected edible vegetables and estimation of their daily intake in Sanandaj, Iran. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 39, 335-340.
Malik, D. S., Jain, C. K. & Yadav, A. K. 2017. Removal of heavy metals from emerging cellulosic low-cost adsorbents: a review. Applied Water Science, 7, 2113-2136.
Mopoung, R. & Kengkhetkit, N. 2016. Lead and cadmium removal efficiency from aqueous solution by NaOH treated pineapple waste. International Journal of Applied Chemistry, 12, 23-35.
Neisi, A., Vosoughi, M., Mohammadi, M. J., Mohammadi, B. & Naeimabadi, A. 2014. Phytoremediation of by Helianthus plant. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2, 55-66. (In Persian)
Nelson, D. W. & Sommers, L. E. 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: Page, A. L. (Ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Madison, WI: American Society of Agronomy, Soil Science Society of America.
Quintelas, C., Fonseca, B., Silva, B., Figueiredo, H. & Tavares, T. 2009. Treatment of chromium (VI) solutions in a pilot-scale bioreactor through a biofilm of Arthrobacter viscosus supported on GAC. Bioresource Technology, 100, 220-226.
Šćiban, M., Klašnja, M. & Škrbić, B. 2006. Modified softwood sawdust as adsorbent of heavy metal ions from water. Journal of Hazardous Materials, 136, 266-271.
Šćiban, M., Radetić, B., Kevrešan, Ž. & Klašnja, M. 2007. Adsorption of heavy metals from electroplating wastewater by wood sawdust. Bioresource Technology, 98, 402-409.
Sepehr, E. & Tosan, A. 2015. Removal efficiency of some biosorbents in removing of cadmium from aqueous solution. Journal of Natural Environment, 68, 583-594. (In Persian)
Shamohammadi, Z., Moazed, H., Jaafarzade, N. & Haqhighat, P. 2008. Removal of low concentration of cadmium from water using improved rice husk. Journal of Water and Wastewater, 19(3), 27-33. (In Persian)
Sud, D., Mahajan, G. & Kaur, M. P. 2008. Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review. Bioresource Technology, 99, 6017-6027.
Taty-Costodes, V. C., Fauduet, H., Porte, C. & Delacroix, A. 2003. Removal of Cd (II) and Pb (II) ions, from aqueous solutions, by adsorption onto sawdust of Pinus sylvestris. Journal of Hazardous Materials, 105, 121-142.
Teixeira Tarley, C. R., Costa Ferreira, S. L. & Zezzi Arruda, M. A. 2004. Use of modified rice husks as a natural solid adsorbent of trace metals: characterisation and development of an on-line preconcentration system for cadmium and lead determination by FAAS. Microchemical Journal, 77, 163-175.
Zheng, L., Zhu, C., Dang, Z., Zhang, H., Yi, X. & Liu, C. 2012. Preparation of cellulose derived from corn stalk and its application for cadmium ion adsorption from aqueous solution. Carbohydrate Polymers, 90, 1008-1015.